မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ားကေန အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ အလြန္အကြ်ံ သံုးစြဲမိတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္တတ္ၾကပါတယ္။ အလြန္အကြ်ံ သံုးစြဲမိရင္ ေငြေၾကး ကုန္က်ေစမွာပါ။ ဒီလို မျဖစ္ေစဖို႔ မိုဘိုင္းေဒတာ အသံုးျပဳမႈကို တိုင္းတာတြက္ခ်က္ၿပီး သတိေပးတဲ့ My Data Manager ကို သံုးဖို႔ အၾကံေပးခ်င္ပါတယ္။ My Data Manager က ေန႔စဥ္ သင္ သံုးစြဲတဲ့ မိုဘိုင္းေဒတာ ပမာဏကို တြက္ခ်က္ေပးႏုိင္ပါတယ္။ သင္ တစ္လမွာ အသံုးျပဳမယ့္ ေဒတာ ပမာဏကို သတ္မွတ္ထားမယ္ဆိုရင္ သူက အဲဒီ ပမာဏ ေရာက္ခါနီးရင္ သတိေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ပမာဏအလိုက္ ေန႔စဥ္ အသံုးျပဳႏုိင္မယ့္ ပမာဏကို ေဖာ္ျပေပးႏုိင္ပါတယ္။ မိုဘိုင္း ေဒတာသာမက ၀ိုင္ဖိုင္ အသံုးျပဳတဲ့ ေဒတာပမာဏကိုလည္း တြက္ခ်က္ေပးႏုိင္ပါတယ္။ Apps မ်ားရဲ႕ ေဒတာ အသံုးျပဳမႈ ပမာဏကိုလည္း ျပသေပးႏုိင္ပါတယ္။

၁။ My Data Manager ကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ဖြင့္ရင္ Terms of Use မွာ အမွန္ျခစ္ေပးပါ။ Mobile Plan ကို မသတ္မွတ္ခ်င္ေသးရင္ ေအာက္ေျခမွ Skip ကို ႏွိပ္ပါ။

1
ေနာက္အဆင့္မွာ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းမွာပါ။ မေျဖခ်င္ရင္ No thanks ကို ႏွိပ္ပါ။
၂။ Mobile Tab ထဲမွာ Set or Join data plan ကို ႏွိိပ္ပါ။
2
၃။ Plan Type မွာ pre-paid ကို ေရြးေပးပါ။ Data ေအာက္မွာ သင္ တစ္လအတြင္း အသံုးျပဳမယ့္ ေဒတာပမာဏကို သတ္မွတ္ပါ။ Start date နဲ႔ End date သတ္မွတ္ပါ။ ၿပီးရင္ အေပၚထိပ္မွ Done ကို ႏွိပ္ပါ။
3

၄။ ဒါဆိုရင္ Summary မွာ သင္ တစ္ရက္တာအတြင္း အသံုးျပဳထားတဲ့ ေဒတာပမာဏ၊ ေန႔စဥ္ အသံုးျပဳႏုိင္မယ့္ ေဒတာ ပမာဏတို႔ကို တြက္ခ်က္ ေဖာ္ျပေပးထားမွာျဖစ္ပါတယ္။
4
၅။ Menu ကေန Apps ထဲသြားရင္ App မ်ားရဲ႕ ေဒတာ အသံုးျပဳမႈ ပမာဏနဲ႔ ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔ကို ေဖာ္ျပေပးထားမွာပါ။ အဲဒီအတြက္ ေဒတာ အသံုးျပဳမႈမ်ားတဲ့ Apps မ်ားကို ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။ သင္ အသံုးျပဳေလ့မရွိတဲ့ Apps မ်ားက ေဒတာ ပမာဏကို လြန္စြာ စားသံုးေနရင္ အဲဒီ Apps မ်ားကို Uninstall လုပ္သင့္ပါတယ္။
5

My Data Manager ဟာ မိုဘိုင္း အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ အလြန္ အသံုး၀င္ပါတယ္။ မိုဘိုင္းေဒတာ အသံုးျပဳမႈကို အၿမဲ တြက္ခ်က္ေပးၿပီး သတိေပးေနမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေငြေၾကးကုန္က်မႈကို သက္သာေစပါတယ္။ Android 4.0 နဲ႔ သူ႕အထက္မွာ အသံုးျပဳႏုိင္ၿပီး ေအာက္ပါ Link မွာ ရယူႏုိင္ပါတယ္။

https://goo.gl/2yXdw2