Wednesday, November 30, 2016

♪ “ျမန္မာ့အင္တာနက္နယ္ပယ္အေၾကာင္း သိထားသင့္တာေတြ” ♫


ၿပီးခဲ့သည့္ ၃ ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာျပည္တြင္ အသိသာဆံုးအေျပာင္းအလဲ တစ္ခုမွာ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာ ျခင္းျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ မိုဘုိင္းဆက္သြယ္ေရးစနစ္ဆုိင္ရာေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ားသည္ ဇိမ္ခံ ပစၥည္းဆန္ဆန္ အေျခအေနမွ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ တစ္ကိုယ္ေရသံုးဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းတစ္ခုအဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳသူ အေရ အတြက္ မွာလည္း တိုင္းျပည္လူဦးေရ၏ ၉၀% ခန္႔အထိရွိလာေနၿပီျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ယင္း ပမာဏ၏ ၆၄% ခန္႔မွာ စမတ္ဖုန္းသံုးစြဲေနၾကသည္ဟု ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ားကလည္း ဆိုၾကသည္။ GSMA အဖြဲ႕အစည္းႀကီး၊ သီရိလကၤာ အေျခစိုက္ LIRNEasia ႏွင့္ ျမန္မာျပည္မွ MIDO တို႔မွထုတ္ျပန္သည့္ “Mobile phones, internet and gender in Myanmar” စာတမ္းအရ ျပည္တြင္းရွိ အသက္၁၅ႏွစ္မွ ၆၅ႏွစ္အၾကား လူဦးေရ၏ ၄၀% မွာ မိုဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳ ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ၄၁% မွာလည္း မိုဘုိင္းဖုန္း၀ယ္ယူသံုးစြဲရန္ ရည္ရြယ္ ထားေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။မိုဘိုင္းကြန္ရက္မ်ား တိုးတက္ လာမႈေၾကာင့္ ၂၀၁၆ ႏွစ္ကုန္တြင္ ကမၻာ့လူဦးေရ၏ ထက္၀က္နီးပါးခန္႔က အင္တာနက္ အသံုးျပဳလာၾကမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏိုင္ငံမ်ား တြင္သာ တိုးတက္မည္ေနမည္ျဖစ္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္မူတိုးတက္ရန္ ခက္ခဲေန ေသးေၾကာင္း ITU က ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းကအစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လူဦးေရ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက အင္တာနက္ အသံုးျပဳႏိုင္ ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္းဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ား တြင္ အင္တာနက္အသံုးျပဳႏိုင္သူ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာရိွၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေႏွးေကြးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေအာက္သာ အင္တာနက္ အသံုးျပဳၾကေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ေရးအဖြဲ႕ (ITU) ၏ အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္မူအဆုိပါ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ဆန္႔က်င္စြာပင္ မိုဘုိင္း ဆက္သြယ္ေရး စနစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ထပ္ခ်ပ္မကြာပင္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳမႈမ်ား မွာသိသိသာသာတိုးတက္လာေနၿပီး လက္ရွိႏွစ္ကုန္တြင္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူဦးေရ ၃၉ သန္းေက်ာ္ (၈၀% နီးပါး) အထိ ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဌာနကလည္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။ဤကဲ့သို႔ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တိုးတက္ လာေနသည့္ လက္ရွိျမန္မာ့အင္တာနက္နယ္ပယ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိထား သင့္သည့္ အခ်က္ ၅ ခု ရွိသည္။ ပထမတစ္ခ်က္မွာျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မိုဘုိင္း အင္တာနက္ အသံုးျပဳမႈႏႈန္းတိုးတက္ႏႈန္းမွာ ႏွစ္စဥ္ ၁၀၀% တိုးပြား ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့အင္တာနက္နယ္ပယ္မွာယင္းကဲ့သို႔ အင္ႏွင့္အားႏွင့္ တိုးတက္ ေနေၾကာင္း MMRD ၏ Study report broadband internet landscape in Myanmar အစီရင္ခံစာကဆိုေလသည္။

ယင္းသို႔ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈ တိုးပြားလာေနမႈႏွင့္ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုယ္တုိင္က အင္တာနက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို အားစိုက္ တြန္းအား ေပးေနသည့္အတြက္ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာ့အင္တာနက္လုပ္ငန္းအေပၚ ျပည္တြင္း ျပည္ပရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက အင္ႏွင့္အားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ စိတ္ပါ၀င္စားေနၾကသည္။ အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈ တုိးတက္လာေနေသာ္ လည္း မိုဘုိင္းအင္တာနက္အသံုးျပဳမႈသာမ်ားျပားေနေသးၿပီး fixed line မ်ား ႏွင့္ fiber internet အသံုးျပဳမႈမ်ားပိုမိုျမင့္တက္လာေစရန္ အေျခခံအေဆာက္ အအံုပိုင္း ျမႇင့္တင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ေနေသးေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ဒုတိယအခ်က္မွာႏုိင္ငံတကာအင္တာနက္ဆက္ေၾကာင္းမ်ားကို အလ်င္ အျမန္တိုးခ်ဲ႕ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး တိုင္းျပည္အေနျဖင့္ လက္ရွိအင္တာနက္ bandwidth ကိုထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ရန္ အင္တုိက္အားတုိက္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ အင္တာနက္ bandwidth မွာ 15 Gbps (0.3 Kbps per capita) သာရွိၿပီး အာဆီယံေဒသအတြင္း အနိမ့္ဆံုး ပမာဏ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခါ 70 Gbps (1.3 kbps per capita) အထိ တုိးတက္လာေနၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ လက္ရွိခ်ိတ္ဆက္ ေနသည့္ SEA-ME-WE 5 submarine cable ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးစီးမည့္ ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာလကုန္တြင္ 100 Gbps အထိတိုးတက္လာမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ားတည္ေဆာက္ေနသည့္ နယ္စပ္ ျဖတ္ေက်ာ္ အင္တာနက္ဆက္ ေၾကာင္းမ်ား ၿပီးစီးပါက bandwidth ပမာဏ ထပ္မံ တိုးတက္လာဦးမည္ျဖစ္သည္။တတိယတစ္ခ်က္မွာ အင္တာနက္ အသံုးျပဳခသက္သာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ မိုဘိုင္းအင္တာနက္ကို အဓိကထား အသံုးျပဳေနေသာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းတြင္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳခ မွာ ၃၉ သန္းေသာ အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူဦးေရႏွင့္ အခ်ိဳးခ် ၾကည့္မည္ ဆိုပါကတစ္လလွ်င္ ပ်မ္းမွ် ၁၂ $ ခန္႔သာက်သင့္ေၾကာင္းစစ္တမ္းမ်ားက ဆိုသည္။ ထို႔အျပင္ ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ အိမ္သံုး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားလည္း ထပ္မံေပၚထြက္လာေနၿပီးသင့္တင့္သည့္ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးေနသည္ကို ျမင္ေတြ႕ ေနရသည္။ Bandwidth မ်ားတုိးခ်ဲ႕ ေနေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္အထိသင့္ေလ်ာ္သည့္ Fixed broadband အင္တာနက္ေစ်းကြက္ ကုိ မတည္ေထာင္ ႏုိင္ေသးသည္မွာအမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ မိုဘုိင္းအင္တာနက္ အသံုးျပဳသူမ်ားျပားေနေသာ္လည္း တည္ၿငိမ္သည့္ ကြန္နက္ရွင္ႏွင့္ ေနအိမ္၊ ႐ံုးမ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္ျပည့္စံုစြာအသံုးျပဳႏိုင္သည့္ Fixed broadband အသံုးျပဳသူ အေရအတြက္ မွာမူနည္းပါးေနေသးၿပီး လူ ၁၀၀၀ လွ်င္ ၁ ဦး ႏႈန္းသာ အသံုးျပဳမႈရွိေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္အစီရင္ခံစာ မ်ားကဆိုသည္။

ပိုမိုေစ်းႏႈန္း ျမင့္မားၿပီး နည္းပညာလည္းျမင့္မားသည့္ satellite internet အသံုးျပဳသူ အေရအတြက္မွာမူပိုမိုနည္းပါးလွၿပီး လူ ၁၀၀၀၀ လွ်င္ ၁ ဦးႏႈန္း သာ ရွိေလသည္။ Fixed lines မ်ားသည္ ပ်မ္းမွ်တပ္ဆင္ခႏွင့္ လစဥ္ေၾကး $၅၀ ခန္႔ က်သင့္သည့္အျပင္ ေနရာေဒသကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားလည္း ရွိေန ေသာေၾကာင့္ ေနအိမ္တြင္တပ္ဆင္အသံုးျပဳရန္ အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ စိတ္ပါ၀င္စားမႈ နည္းပါးၾကသည္။ ယခု ေနာက္ပိုင္းတြင္ လုပ္ငန္းအေသးစား မ်ားပင္လွ်င္ မိုဘုိင္းအင္တာနက္ကိုသာ ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳၾကသည္ မ်ားကို အေတြ႕မ်ားလာေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ Fixed lines အင္တာနက္အသံုးျပဳခမ်ားမွာ ႏွစ္စဥ္ ၁၀% ခန္႔ က်ဆင္းေနေၾကာင္း MMRD အစီရင္ခံစာကဆိုသည္။ လက္ရွိတြင္ ျပည္တြင္း၌ ISP အေရအတြက္မွာလည္း နည္းပါး ေနေသးၿပီးအေရအတြက္ ပိုမိုမ်ားျပားလာပါက ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ ပိုမို ျပင္းထန္လာၿပီး ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားလည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္လာဖြယ္ရွိ ေလသည္။ ေနာက္ဆံုးတစ္ခ်က္မွာမူ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အင္တာနက္အသံုးျပဳသူ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မျဖစ္မေနသိထားသင့္သည့္အခ်က္ ျဖစ္ၿပီး ယင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူသံုးအမ်ားဆံုးအင္တာနက္၀က္ဘ္ဆုိက္မွာ Facebook ျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူအေရအတြက္၏ ၉၆% မွာ Facebook ကို ပံုမွန္ အသံုးျပဳေနၾကၿပီးယင္းမွာ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည့္ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေလသည္။

ယင္းေနာက္တြင္ Viber က ၈၀% ႏွင့္ Email က ၅၄% ရွိကာ ႏုိင္ငံတကာ တြင္ ေခတ္စားေသာ Twitter မွာအသံုးျပဳသူ ၆% သာရွိေလသည္။ ယင္းအခ်က္ မ်ားသည္ ျမန္မာ့အင္တာနက္ေလာက၏ လက္ရွိအေျခအေနျဖစ္ၿပီး မူ၀ါဒ ခ်မွတ္ရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံရာတြင္ျဖစ္ေစ မျဖစ္မေန ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားလည္းျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ ကမၻာ့လူဦးေရ ၏ ၄၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳၾကၿပီး ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွလာရန္ ကုလသမဂၢက ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ ကမၻာ့လူဦးေရ၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ခန္႔ရိွေသာလူဦးေရ ၃.၉ ဘီလီယံခန္႔မွာ အင္တာနက္ အသံုးျပဳ ႏိုင္ျခင္းမရိွေသးေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္သာမက ႏုိင္ငံတကာမွာ လည္း အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္သူမ်ားကိုဆြဲေဆာင္မႈ ေကာင္းေကာင္း ျဖင့္ ဆြဲေဆာင္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိ အင္တာနက္အေပၚ လူအမ်ား၏ စိတ္ပါ၀င္စားမႈႏွင့္ နည္းပညာက႑အေပၚ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ စိတ္၀င္စားမႈႏႈန္း ျမင့္မားလာေနမႈတို႔ကိုအေျချပဳ၍ ဆြဲေဆာင္ပါက ျမန္မာ့ အင္တာနက္နယ္ပယ္သည္ ယခုထက္ ပိုမိုတိုးတက္လာမည္ဟု ယူဆရ ေပသည္။

ေမာင္မိုးဇြန္

Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal

No comments:

Post a Comment