Wednesday, January 10, 2018

သင့္ Android Phone မွာ မလုပ္သင့္တဲ့ အရာ ၅ ခု


သင့္ Android Phone, Tablet ကို ေန႔စဥ္လူေနမႈဘ၀မ်ားမွာ အသံုးျပဳေနၾကပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ဖုန္းကို ေရရွည္ အသံုးခံေအာင္ ျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။ လူမ်ားစြာက Anti-Virus Software မ်ားကို Install လုပ္ျခင္း၊ ေနာက္ကြယ္မွ Apps မ်ားကို ပိတ္ျခင္းျဖင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ထားၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီ အလုပ္္မ်ားဟာ တကယ္လိုအပ္ပါသလား ? ျပဳလုပ္သင့္တယ္လို႔ ထင္ရေပမယ့္ မျပဳလုပ္သင့္တဲ့ အရာမ်ား ရွိပါတယ္။ ဒါကို Android Phone သံုးသူ အမ်ားစုက မသိၾကပါဘူး။ ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ သင့္ Android Device မွာ မျပဳလုပ္သင့္တဲ့ အရာ ၅ ခုကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္
၁။ Task Killers မ်ားကို သံုးျခင္း၊ Apps မ်ားကို ပိတ္ျခင္း။လူအမ်ားစုက Task Killers မ်ားကို သံုးၿပီး ေနာက္ကြယ္မွာ Run ေနတဲ့ Apps မ်ားကို သတ္ၾကပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ Recent Apps Button ကို ႏွိပ္ၿပီး သတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလိုလုပ္တာဟာ ဖုန္းကို ပိုမျမန္ေစဘဲ ပိုေႏွးေစတယ္ဆိုလူအမ်ားစုမသိၾကပါဘူး။
App တစ္ခုကို ဖြင့္တဲ့အခါမွာ သူ႔ရဲ႕ ေဒတာမ်ားကို RAM မွာ သိမ္းလို္က္ပါတယ္။ အဲဒီ App ကို သတ္လိုက္ရင္ RAM မွာ သိမ္းထားတဲ့ ေဒတာမ်ားကို ဖ်က္လိုက္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ဖြင့္ရင္ RAM မွာ ေဒတာမ်ား ျပန္သိမ္းရတဲ့အတြက္ ေႏွးေကြးၿပီး ၾကာပါတယ္။ အဲဒီ App ကို မသတ္ဘဲ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ျပန္ဖြင့္ရင္ RAM မွာ ေဒတာမ်ား ရွိေနေသးတဲ့အတြက္ လွ်င္ျမန္စြာ ျပန္ပြင့္ပါတယ္။
အဲဒီအတြက္ ဘက္ထရီ အလြန္ သံုးတဲ့ App ကိုသာ ေရြးခ်ယ္ သတ္သင့္ပါတယ္။
၂။ Antivirus App ကို တစ္ခုထက္ ပိုသံုးျခင္း။
သင့္ Android Device မွာ Antivirus App တစ္ခု သံုးမယ္ဆိုရင္ RAM နဲ႔ ဘက္ထရီကို အလြန္ အသံုးျပဳတာကို သတိျပဳပါ။ သူဟာ ေနာက္ကြယ္မွာ တစ္ခ်ိန္လံုး အလုပ္လုပ္ေနပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ Antivirus App တစ္ခုသာ သင့္ဖုန္းမွာ ထည့္သြင္းထားသင့္ပါတယ္။ Antivirus App မ်ားစြာ ရွိတဲ့အထဲကေန နာမည္ႀကီး ေကာင္းမြန္တဲ့ တစ္ခုကို ေလ့လာ အသံုးျပဳပါ။
၃။ Software Update မလုပ္ျခင္း။
သင့္ စမတ္ဖုန္း Operating System ကို အၿမဲ Update လုပ္သင့္ပါတယ္။ လံုျခံဳေရးနဲ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ ပိုမို ေကာင္းမြန္လာဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ Update ရတိုင္း ထည့္သြင္းသင့္ပါတယ္။ အခမဲ့ ၀ိုင္ဖိုင္ လိုင္း ေကာင္းရင္ အလိုအေလွ်ာက္ Update ျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။
၄။ မယံုၾကည္ရတဲ့ App Store မ်ားမွ Download လုပ္ျခင္း။
Android APK ဖိုင္မ်ားမွာ Virus မ်ား ပါလာတတ္ပါတယ္။ Virus မ်ားက သင့္ဖုန္းကို ပ်က္ဆီးေစရံုသာမကဘဲ သင့္ရဲ႕ ေငြေၾကးမ်ားကိုလည္း ခိုးယူႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ Google Play Store လို ယံုၾကည္ရတဲ့ App Stores မ်ားကေနသာ Install လုပ္သင့္ပါတယ္။
၅။ ဖုန္းကို Restart မလုပ္ျခင္း။
သင့္ ဖုန္းကို တစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ေလာက္ အနည္းဆံုး Restart လုပ္သင့္ပါတယ္။ Restart လုပ္ရင္ Memory ကို သက္သာေစၿပီး မလိုအပ္တဲ့ Cached Data မ်ားကို ဖ်က္ဆီးေပးမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ Storage ေနရာလြတ္မ်ား ရႏုိင္ပါတယ္။ Restart မလုပ္ရင္ Memory နဲ႔ Storage ေနရာၾကပ္မႈမ်ားျဖစ္ေစၿပီး ဖုန္းကို ေလးလံေစပါတယ္။
 
 
 

SIM ကတ္အေၾကာင္း


SIM မ္က္ႏြာ်ပင္ေပၚရြိ 
Pin ငုတ္​ေၾကး်ပားေလးေၾတ တစၡဳခ္င္းစီ၏ 
လုပ္ငႏ္းတာဝႏၼ္ား
(၁) Vcc 
(၂) Reset 
(၃) Clock 
(၄) Optional pad for USB
(၅) Optional pad for USB
(၆) I/O 
(၇) Vpp 
(၈) GND 
SIM Card ေၾတကို H1, H2, H3,H4 ဆိုၿပီး အမ္ိဳးအစားေလးမ္ိဳးျခဲ်ခားထား ပါတယ္။ 
H1= Normal Network
H2= Better Network , Means Strong 
H3= More Better Network , Means Stronger 
H4= Normal, Better, More Better Is Nothing In Front OF This Sim
မ္ားေသာအား်ဖင့္ေတာ့ H4 SIM ေၾတကို အျဖဲ႕အစၫ္းေၾတနဲ႔ စစ္ ဘကၼြ ေအရးႀကီး ပုဂၢိဳလ္ေၾတအၾတက္ ထုတႅဳပ္ေလ့ရြိပါတယ္။
မိုဘိုင္းကုမၸဏီေၾတဟာ User တိုင္းအၾတက္ H4 SIM ေၾတ ထုတ္ ေပးေလ့ မရြိပါဘူး၊ ဘာေၾကာင့ႅဲဆိုေတာ့ ဒီ Card ေၾတက bandwidth ပိုစားလို႔ ်ဖစၸါတယ္။ ကိုယ္ ဘယ္ SIM card အမ္ိဳးအစားကို အသံုး်ပဳေန သလဲ သိခ္င္ရင္ SIM card ရဲ႕ ေက္ာဘကၼြာပါတဲ့ Sim No. နဲ႔ Sim Type ကိုၾကည့္ၿပီး သိႏိုငၸါတယ္။ 
SIM card အျရယ္အစားအမ္ိဳးမ္ိဳးရြိၿပီး ဖုႏ္းအမ္ားစုေကတာ့ mini- SIM ဒါမြမဟုတ္ micro-SIM card ေၾတကို အသံုး်ပဳပါတယ္။ mini-SIM ရဲ႕အျရယ္အစားက 25mm x 15 mm ရြိၿပီး micro-SIM ေကတာ့ 15 mm x 12 mm ရြိပါတယ္။ card အျရယ္အစားအားလံုးဟာ 0.76 mm အထူ ရြိပါတယ္။ ဘယ္အျရယ္အစား Sim card မ္ိဳးမဆို သူ႔မြာပါဝငၲဲ့ microchip က အျရယ္အစားနဲ႔လုပ္ေဆာငၸံဳ အတူတူပဲ်ဖစၲဲ့အၾတက္ အျရယ္အစား ေသးတဲ့ card ေၾတကိုလၫ္း (အံဝျငၢငၠ္သာတပၧင္ရင္) card အႀကီးသံုး တဲ့ ဖုႏ္းေၾတမြာပါ သံုးျစဲႏိုငၸါတယ္။ 
SIM card ေၾတမြာ User ရဲ႕အခ္က္အလက္ေၾတနဲ႔ call log ေၾတ ဖုႏ္းအဝင္အၾထကၼြတၱမ္းေၾတကို တ်ခားသူေၾတ မသိရြိႏိုင္ေစမယ့္ လံုၿခံဳ ေရးအစီအမံတစ္ရပႅၫ္းပါဝငၸါတယ္။ SIM card ကို lock ခ္ထားႏိုင္ၿပီး PIN လို႔ ေခၚတဲ့ Personal Identification Number ကို သိရြိသူမြသာ SIM card ကိုအသံုး်ပဳႏိုငၼြာ်ဖစၸါတယ္။ SIM card ကိုသာ Lock လုပၴား မယၦိဳရင္ ကိုယ့ၹဳႏ္းအခိုးခံရရင္ေတာင္ PIN ကုိ မသိဘဲ SIM card ကို အသံုး်ပဳႏိုငၼြာ မဟုတ္သလို (SIM card ထဲမြာရြိတဲ့) ကိုယ့္အခ္က္ အလက္ေၾတကိုလၫ္း ရယူႏိုငၼြာမဟုတၸါဘူး။
Tech & Security News သႏ္းထိုက္ေဇာ္ - နၫ္းပညာစုစၫ္းမႈ မြ ကူးယူေဖာ္်ပပါသၫ္။
 
 

Friday, January 5, 2018

ဖုန္းစက္ျပားေပၚရွိ Component မ်ား အလုပ္လုပ္ပံုႏွင့္တိုင္းတာနည္းဖုန္းစက္ျပားေပၚရွိ Component မ်ား
အလုပ္လုပ္ပံုႏွင့္တိုင္းတာနည္း 🤔
#About_Diode (ေသေသခ်ာခ်ာဖတ္ေစခ်င္ပါတယ္)😎
******************************************************
#အလုပ္လုပ္ပံု
=========
Diode ​ေတြမွာ Anode နဲ႔ Cathode ဆိုၿပီး
အ​ေပါင္​းအႏႈတ္​႐ွိပါတယ္​။
Anode(A) ကအ​ေပါင္​း
Cathode(K) ကအႏႈတ္​
Diode ေတြဟာ DC ဗို ့အားကို
တစ္ဖက္တည္းကိုပဲျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳတယ္။
AC ကေန DC ကိုေျပာင္းလဲေပးႏိုင္တယ္။
ဥပမာ - တစ္ဖက္က ေအစီ၀င္လာတယ္ဆိုရင္
တစ္ဖက္က ဒီစီျပန္ထြက္သြားမယ္။
ဖုန္းမွာအသံုးျပဳထားတဲ့ Diode 6 မ်ဳိးရွိတယ္။
#Zener_Diode
DC ဗို ့ကိုေလ်ာ့ခ်ေပးဖို ့လိုတဲ့ေနရာေတြမွာသံုးတယ္။
အေပါင္း နဲ ့အႏႈတ္ကိုခြျပီးတပ္ဆင္ထားတဲ့အတြက္
သူ Short က်ျပီဆိုတာနဲ ့အေပါင္း နဲ ့အႏႈတ္
ပူးသြားျပီးပါ၀ါေသသြားတယ္။
#LED ( Light Emitting Diode )
ဗို ့အားတစ္ခုျဖတ္စီးသြားတာနဲ ့
အလင္းေရာင္ထုတ္ေပးတဲ့အလုပ္ကိုလုပ္တယ္။
လိုအပ္တဲ့ ဗို ့ပမာဏမေရာက္ရင္
LCD မွိန္မွိန္ေလးေပၚေနတာတို ့၊
ဟိုတစ္ကြက္ ဒီတစ္ကြက္လင္းေနတာတို ့၊
လံုး၀မလင္းေတာ့တာတို ့၊
Screen တစ္ခုလံုးေဖြးေနတာတို ့ျဖစ္တယ္။
#Schottky_Diode
Frequency ျမင့္တဲ့လႈိင္းေတြကိုတုန္ ့ျပန္ေပးႏိုင္တယ္။
Back Light ပိုင္းမွာသံုးတဲ့ Frequency က
1.2 MHz ေလာက္ရွိတဲ့အတြက္
အဲဒီေနရာမွာေတြ ့တဲ့ ဒိုင္အုပ္ေတြဟာ
Schottky Diode ေတြျဖစ္တယ္။
Back Light ပိုင္းမွာ Boot Driver
အေနနဲ ့သံုးတဲ့အတြက္သူတုိ ့ပ်က္ျပီဆိုရင္
ပါ၀ါေတာ့မေသပါဘူး။
ဒါေပမယ့္ LCD အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။
#ESD/TVS Diode
Electrostatic Discharge (တည္ျငိမ္လွ်ပ္စစ္အား) နဲ ့
Spark (မီးပြင့္လို ့ျဖစ္လာတဲ့လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား)ေတြ
စီး၀င္လာတာကိုကာကြယ္ေပးႏိုင္တယ္။
ဘာလို ့လဲဆိုေတာ့ဖုန္းထဲမွာသံုးေနတဲ့
တစ္ခ်ဳိ ့အိုင္စီေတြက တည္ျငိမ္လွ်ပ္စစ္စီး၀င္မႈကို
2V ေလာက္ပဲခံႏိုင္ရည္ရွိတယ္။
လူ ့ကိုယ္ကေနထြက္ေနတဲ့တည္ျငိမ္လွ်ပ္စစ္ဟာ
2V ေက်ာ္ျပီဆိုတာနဲ ့CMOS IC ေတြပ်က္သြားႏိုင္ပါတယ္။
ဒါ့ေၾကာင့္ User Interface (UI) ပါတ္လမ္းေတြမွာ
ESD Diode ေတြကိုသံုးထားေပးတာပါ။
သူတို ့ပ်က္ျပီဆိုရင္
Touch ေၾကာင္တာေတြျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။
#Photo_Diode
သူတို ့ကုိ ပါတ္လမ္းေပၚမွာ Sensor အေနနဲ ့သံုးတယ္။
အလင္းေရာင္ကိုအာရံုခံျပီး
55 KHz ပမာဏခန္ ့ရွိတဲ့ Frequencyကို
အိုင္စီေတြဆီထုတ္ေပးတဲ့အလုပ္ကိုလုပ္တယ္။
သူတို ့Short က်ျပီဆိုရင္ေတာ့
ပါ၀ါေသသြားတာေတြ ၊
Firmware က်ေနသလိုမ်ဳိး Logo မွာပဲရပ္ေနတာေတြ ၊
Touch မရတာေတြ
ေနာက္ျပီး တစ္ဖက္လူက ဖုန္းခ်မွ
ကိုယ့္ဖက္ကဖုန္းခ်လုိ ့ရတာေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။
#Rectifier_Diode
ဗို ့အားကုိတစ္ဖက္တည္းစီးေစတဲ့အတြက္
Battery အ၀င္လမ္းတို ့
USB အ၀င္လမ္းေၾကာင္းတို ့မွာအဓိကသံုးတယ္။
ဗို ့ေပးသြင္းတဲ့ေနရာမွာ အေပါင္း အႏႈတ္
မွားျပီဆိုတာနဲ ့အိုင္စီေတြပ်က္တတ္ေတာ့
အိုင္စီေတြအပ်က္အစီးနည္းေအာင္
သူတို ့ကိုအျဖည့္ခံအျဖစ္သံုးတယ္။
အေပါင္း အႏႈတ္ မွားျပီဆိုတာနဲ ့
အိုင္စီေတြမပ်က္ေအာင္သူတို ့ကိုခံထားတဲ့အတြက္
သူတို ့Short က်ျပီဆိုတာနဲ ့ပါ၀ါေသသြားတယ္။
#ပ်က္တတ္ပံု
========
အေပါင္းအႏႈတ္မွားေပးလုိက္ရင္ပ်က္တယ္။
ဒါက ရိုးရိုးရွင္းရွင္းေလးေျပာတာပါ။
#တိုင္းတာပံု
=======
မီတာမွာ ဒိုင္အုပ္စေကးမွာထား
ဘယ္ Diode တိုင္းတိုင္းေနာ္😎
အနီလက္တံကုိ ဂေရာင္းခ်
အနက္နဲ ့ဟိုဖက္ထိပ္ ဒီဖက္ထိပ္ တစ္လွည့္စီေထာက္
►တစ္ဖက္ပဲ တန္ဖိုးျပေနတယ္ဆိုရင္ေကာင္းတယ္။👍
►နွစ္ဖက္စလံုးတန္ဖိုးျပေနတယ္ဆိုရင္ ေရွာ့က်ေနတယ္။😒
►နွစ္ဖက္စလံုးတန္ဖိုးမျပဘူးဆိုရင္ ပ်က္ေနျပီလို ့သာမွတ္။😭Google Play က Free App ေတြကို ကြန္ပၽဴတာသို႔ Download ခ်နည္း အခုေျပာမယ့္နည္းေလးကေတာ့ ဖုန္းကေန google play ကိုဝင္ၿပီး download ဆြဲရတာအဆင္မေၿပတဲ့သူေတြအတြက္ပါ ဘာေၾကာင့္လဲဆို ့ျမန္မာမွာဆို လက္ကို မခံတာ အားလံုးေတာ့ မဟုတ္ဘူးေပါ့ေလ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ၉၈%ေလာက္က မရပါဘူး ဒီေတာ့ ဘယ္လိုေဒါင္းမလဲ ဆိုတာကို ခဏခဏလာလာေမး တတ္ၾကပါတယ္ ဒီျပသနာကို အဆင္ေျပေအာင္လို႔ ပိုစ့္တစ္ခု တင္ေပးလိုက္တာပါ ဘာမွ ခက္တာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး မသိလို႔ သိရင္လြယ္တယ္ မဟုတ္လား ဟီး ပထမ လိုအပ္တာေလးေတြက ေတာ့ Google Chrome version 20.0 ႏွင့္ အထက္ web browsers ကို စက္မွာ အင္စေတာ လုပ္ထားပါ ဒါကိုေတာ့ တင္မေပးေတာ့ပါဘူး အလကားရတာ ဘယ္မွာေဒါင္းေဒါင္းရတယ္ေလ ေနာက္ Apkdownloader ေလး ေဒါင္းရပါမယ္ ေအာက္မွာ ထည့္ေပးလိုက္ပါတယ္ ကဲ Google Chrome ကို စက္မွာထည့္ထားျပီးျပီလို႔ ယူဆထားလိုက္ျပီ ဆက္ၾကည့္လိုက္ရေအာင္ ဒတ္စေတာ့ေပၚက Google Chrome အိုင္ကြန္မွာ ျမွားတင္ျပီး ညာကလစ္ႏွိပ္ပါ ေနာက္ Properties ကို ႏွိပ္ပါ ေပၚလာတဲ့ေနရာမွာ Shortcut Tab ကိုေရြးလိုက္ပါ ေနာက္ Target : ေနရာက ေဘာက္မွာ စာေတြ ရွိပါတယ္ အဲစာမွာ ျပင္ရပါမယ္ Gtalk ပြားတာနဲ႔ ဆင္တူပါတယ္ ျဖည့္တဲ့ စာပဲ ကြာသြားတာ ဘာျဖည့္ရမလဲ ဆိုေတာ့ Chrome.exe ေနရာမွာ spacebar ျခားျပီး --ignore-certificate-errors ဆိုတာေလးထည့္ေပးလိုက္ပါ ေနာက္ OK ႏွိပ္ျပီး Google Chrome ကို ျပန္ဖြင့္လိုက္ပါ ေနာက္ Google Chrome ဘယ္ဖက္မွာ Extensions ဆိုတာ ရွိပါတယ္ အဲဒါကိုႏွိပ္ပါ Apkdownloader ေလးမရွိရင္ ရွာေပးလိုက္ ေနာက္ Apkdownloader ေအာက္က Option ကို ႏွိပ္ပါ ေနာက္ မိမိ ေမးလ္ရယ္ ပတ္၀ရယ္အဲမွာ ျဖည့္ရမယ္ ေနာက္တစ္ခုက Android ID ကိုျဖည့္ရပါမယ္ Android ID က ၁၆ လံုးရွိပါတယ္ ဒါကို မိမိ ဖုန္းကေန ရွာရမွာပါ ရွာျပီးထည့္ပါ မတတ္ရင္လဲ တတ္တဲ့ သူရွာခိုင္းလိုက္ေနာ္ ဖုန္းအားလံုးအတြက္ ကၽြန္ေတာ္ ေရးလို႔ အဆင္မေျပလို႔ပါ ျဖည့္ျပီးတာနဲ႔ login လုပ္ပါ ေနာက္ Sim Operator ဆိုတဲ့ေနရာေလးမွာ မိမိၾကိဳက္ရာႏိုင္ငံနဲ႔ ဖုန္းလိုင္းကို ေရြးေပးလိုက္ပါ ေနာက္ Save Setting ကိုႏွိပ္ပါ ဒါဆိုရင္ ေဒါင္းလို႔ရပါျပီ အဲ မရဘူးဆိုရင္ေတာ့ login လုပ္တာကို ျပန္ထြက္ျပီး ႏွစ္ခါသံုးခါေလာက္ ျပန္၀င္ ျပန္ထြက္လုပ္ေပးပါ အဆင္ေျပသြားပါလိမ့္မယ္ Download Apkdownloader Mediafire

Cheap Offers: http://bit.ly/gadgets_cheap
Google Play က Free App ေတြကို ကြန္ပၽဴတာသို႔ Download ခ်နည္း အခုေျပာမယ့္နည္းေလးကေတာ့ ဖုန္းကေန google play ကိုဝင္ၿပီး download ဆြဲရတာအဆင္မေၿပတဲ့သူေတြအတြက္ပါ ဘာေၾကာင့္လဲဆို ့ျမန္မာမွာဆို လက္ကို မခံတာ အားလံုးေတာ့ မဟုတ္ဘူးေပါ့ေလ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ၉၈%ေလာက္က မရပါဘူး ဒီေတာ့ ဘယ္လိုေဒါင္းမလဲ ဆိုတာကို ခဏခဏလာလာေမး တတ္ၾကပါတယ္ ဒီျပသနာကို အဆင္ေျပေအာင္လို႔ ပိုစ့္တစ္ခု တင္ေပးလိုက္တာပါ ဘာမွ ခက္တာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး မသိလို႔ သိရင္လြယ္တယ္ မဟုတ္လား ဟီး ပထမ လိုအပ္တာေလးေတြက ေတာ့ Google Chrome version 20.0 ႏွင့္ အထက္ web browsers ကို စက္မွာ အင္စေတာ လုပ္ထားပါ ဒါကိုေတာ့ တင္မေပးေတာ့ပါဘူး အလကားရတာ ဘယ္မွာေဒါင္းေဒါင္းရတယ္ေလ ေနာက္ Apkdownloader ေလး ေဒါင္းရပါမယ္ ေအာက္မွာ ထည့္ေပးလိုက္ပါတယ္ ကဲ Google Chrome ကို စက္မွာထည့္ထားျပီးျပီလို႔ ယူဆထားလိုက္ျပီ ဆက္ၾကည့္လိုက္ရေအာင္ ဒတ္စေတာ့ေပၚက Google Chrome အိုင္ကြန္မွာ ျမွားတင္ျပီး ညာကလစ္ႏွိပ္ပါ ေနာက္ Properties ကို ႏွိပ္ပါ ေပၚလာတဲ့ေနရာမွာ Shortcut Tab ကိုေရြးလိုက္ပါ ေနာက္ Target : ေနရာက ေဘာက္မွာ စာေတြ ရွိပါတယ္ အဲစာမွာ ျပင္ရပါမယ္ Gtalk ပြားတာနဲ႔ ဆင္တူပါတယ္ ျဖည့္တဲ့ စာပဲ ကြာသြားတာ ဘာျဖည့္ရမလဲ ဆိုေတာ့ Chrome.exe ေနရာမွာ spacebar ျခားျပီး --ignore-certificate-errors ဆိုတာေလးထည့္ေပးလိုက္ပါ ေနာက္ OK ႏွိပ္ျပီး Google Chrome ကို ျပန္ဖြင့္လိုက္ပါ ေနာက္ Google Chrome ဘယ္ဖက္မွာ Extensions ဆိုတာ ရွိပါတယ္ အဲဒါကိုႏွိပ္ပါ Apkdownloader ေလးမရွိရင္ ရွာေပးလိုက္ ေနာက္ Apkdownloader ေအာက္က Option ကို ႏွိပ္ပါ ေနာက္ မိမိ ေမးလ္ရယ္ ပတ္၀ရယ္အဲမွာ ျဖည့္ရမယ္ ေနာက္တစ္ခုက Android ID ကိုျဖည့္ရပါမယ္ Android ID က ၁၆ လံုးရွိပါတယ္ ဒါကို မိမိ ဖုန္းကေန ရွာရမွာပါ ရွာျပီးထည့္ပါ မတတ္ရင္လဲ တတ္တဲ့ သူရွာခိုင္းလိုက္ေနာ္ ဖုန္းအားလံုးအတြက္ ကၽြန္ေတာ္ ေရးလို႔ အဆင္မေျပလို႔ပါ ျဖည့္ျပီးတာနဲ႔ login လုပ္ပါ ေနာက္ Sim Operator ဆိုတဲ့ေနရာေလးမွာ မိမိၾကိဳက္ရာႏိုင္ငံနဲ႔ ဖုန္းလိုင္းကို ေရြးေပးလိုက္ပါ ေနာက္ Save Setting ကိုႏွိပ္ပါ ဒါဆိုရင္ ေဒါင္းလို႔ရပါျပီ အဲ မရဘူးဆိုရင္ေတာ့ login လုပ္တာကို ျပန္ထြက္ျပီး ႏွစ္ခါသံုးခါေလာက္ ျပန္၀င္ ျပန္ထြက္လုပ္ေပးပါ အဆင္ေျပသြားပါလိမ့္မယ္ Download Apkdownloader Mediafire

Cheap Offers: http://bit.ly/gadgets_cheap
Google Play က Free App ေတြကို ကြန္ပၽဴတာသို႔ Download ခ်နည္း အခုေျပာမယ့္နည္းေလးကေတာ့ ဖုန္းကေန google play ကိုဝင္ၿပီး download ဆြဲရတာအဆင္မေၿပတဲ့သူေတြအတြက္ပါ ဘာေၾကာင့္လဲဆို ့ျမန္မာမွာဆို လက္ကို မခံတာ အားလံုးေတာ့ မဟုတ္ဘူးေပါ့ေလ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ၉၈%ေလာက္က မရပါဘူး ဒီေတာ့ ဘယ္လိုေဒါင္းမလဲ ဆိုတာကို ခဏခဏလာလာေမး တတ္ၾကပါတယ္ ဒီျပသနာကို အဆင္ေျပေအာင္လို႔ ပိုစ့္တစ္ခု တင္ေပးလိုက္တာပါ ဘာမွ ခက္တာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး မသိလို႔ သိရင္လြယ္တယ္ မဟုတ္လား ဟီး ပထမ လိုအပ္တာေလးေတြက ေတာ့ Google Chrome version 20.0 ႏွင့္ အထက္ web browsers ကို စက္မွာ အင္စေတာ လုပ္ထားပါ ဒါကိုေတာ့ တင္မေပးေတာ့ပါဘူး အလကားရတာ ဘယ္မွာေဒါင္းေဒါင္းရတယ္ေလ ေနာက္ Apkdownloader ေလး ေဒါင္းရပါမယ္ ေအာက္မွာ ထည့္ေပးလိုက္ပါတယ္ ကဲ Google Chrome ကို စက္မွာထည့္ထားျပီးျပီလို႔ ယူဆထားလိုက္ျပီ ဆက္ၾကည့္လိုက္ရေအာင္ ဒတ္စေတာ့ေပၚက Google Chrome အိုင္ကြန္မွာ ျမွားတင္ျပီး ညာကလစ္ႏွိပ္ပါ ေနာက္ Properties ကို ႏွိပ္ပါ ေပၚလာတဲ့ေနရာမွာ Shortcut Tab ကိုေရြးလိုက္ပါ ေနာက္ Target : ေနရာက ေဘာက္မွာ စာေတြ ရွိပါတယ္ အဲစာမွာ ျပင္ရပါမယ္ Gtalk ပြားတာနဲ႔ ဆင္တူပါတယ္ ျဖည့္တဲ့ စာပဲ ကြာသြားတာ ဘာျဖည့္ရမလဲ ဆိုေတာ့ Chrome.exe ေနရာမွာ spacebar ျခားျပီး --ignore-certificate-errors ဆိုတာေလးထည့္ေပးလိုက္ပါ ေနာက္ OK ႏွိပ္ျပီး Google Chrome ကို ျပန္ဖြင့္လိုက္ပါ ေနာက္ Google Chrome ဘယ္ဖက္မွာ Extensions ဆိုတာ ရွိပါတယ္ အဲဒါကိုႏွိပ္ပါ Apkdownloader ေလးမရွိရင္ ရွာေပးလိုက္ ေနာက္ Apkdownloader ေအာက္က Option ကို ႏွိပ္ပါ ေနာက္ မိမိ ေမးလ္ရယ္ ပတ္၀ရယ္အဲမွာ ျဖည့္ရမယ္ ေနာက္တစ္ခုက Android ID ကိုျဖည့္ရပါမယ္ Android ID က ၁၆ လံုးရွိပါတယ္ ဒါကို မိမိ ဖုန္းကေန ရွာရမွာပါ ရွာျပီးထည့္ပါ မတတ္ရင္လဲ တတ္တဲ့ သူရွာခိုင္းလိုက္ေနာ္ ဖုန္းအားလံုးအတြက္ ကၽြန္ေတာ္ ေရးလို႔ အဆင္မေျပလို႔ပါ ျဖည့္ျပီးတာနဲ႔ login လုပ္ပါ ေနာက္ Sim Operator ဆိုတဲ့ေနရာေလးမွာ မိမိၾကိဳက္ရာႏိုင္ငံနဲ႔ ဖုန္းလိုင္းကို ေရြးေပးလိုက္ပါ ေနာက္ Save Setting ကိုႏွိပ္ပါ ဒါဆိုရင္ ေဒါင္းလို႔ရပါျပီ အဲ မရဘူးဆိုရင္ေတာ့ login လုပ္တာကို ျပန္ထြက္ျပီး ႏွစ္ခါသံုးခါေလာက္ ျပန္၀င္ ျပန္ထြက္လုပ္ေပးပါ အဆင္ေျပသြားပါလိမ့္မယ္ Download Apkdownloader Mediafire

Cheap Offers: http://bit.ly/gadgets_cheap
Google Play က Free App ေတြကို ကြန္ပၽဴတာသို႔ Download ခ်နည္း အခုေျပာမယ့္နည္းေလးကေတာ့ ဖုန္းကေန google play ကိုဝင္ၿပီး download ဆြဲရတာအဆင္မေၿပတဲ့သူေတြအတြက္ပါ ဘာေၾကာင့္လဲဆို ့ျမန္မာမွာဆို လက္ကို မခံတာ အားလံုးေတာ့ မဟုတ္ဘူးေပါ့ေလ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ၉၈%ေလာက္က မရပါဘူး ဒီေတာ့ ဘယ္လိုေဒါင္းမလဲ ဆိုတာကို ခဏခဏလာလာေမး တတ္ၾကပါတယ္ ဒီျပသနာကို အဆင္ေျပေအာင္လို႔ ပိုစ့္တစ္ခု တင္ေပးလိုက္တာပါ ဘာမွ ခက္တာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး မသိလို႔ သိရင္လြယ္တယ္ မဟုတ္လား ဟီး ပထမ လိုအပ္တာေလးေတြက ေတာ့ Google Chrome version 20.0 ႏွင့္ အထက္ web browsers ကို စက္မွာ အင္စေတာ လုပ္ထားပါ ဒါကိုေတာ့ တင္မေပးေတာ့ပါဘူး အလကားရတာ ဘယ္မွာေဒါင္းေဒါင္းရတယ္ေလ ေနာက္ Apkdownloader ေလး ေဒါင္းရပါမယ္ ေအာက္မွာ ထည့္ေပးလိုက္ပါတယ္ ကဲ Google Chrome ကို စက္မွာထည့္ထားျပီးျပီလို႔ ယူဆထားလိုက္ျပီ ဆက္ၾကည့္လိုက္ရေအာင္ ဒတ္စေတာ့ေပၚက Google Chrome အိုင္ကြန္မွာ ျမွားတင္ျပီး ညာကလစ္ႏွိပ္ပါ ေနာက္ Properties ကို ႏွိပ္ပါ ေပၚလာတဲ့ေနရာမွာ Shortcut Tab ကိုေရြးလိုက္ပါ ေနာက္ Target : ေနရာက ေဘာက္မွာ စာေတြ ရွိပါတယ္ အဲစာမွာ ျပင္ရပါမယ္ Gtalk ပြားတာနဲ႔ ဆင္တူပါတယ္ ျဖည့္တဲ့ စာပဲ ကြာသြားတာ ဘာျဖည့္ရမလဲ ဆိုေတာ့ Chrome.exe ေနရာမွာ spacebar ျခားျပီး --ignore-certificate-errors ဆိုတာေလးထည့္ေပးလိုက္ပါ ေနာက္ OK ႏွိပ္ျပီး Google Chrome ကို ျပန္ဖြင့္လိုက္ပါ ေနာက္ Google Chrome ဘယ္ဖက္မွာ Extensions ဆိုတာ ရွိပါတယ္ အဲဒါကိုႏွိပ္ပါ Apkdownloader ေလးမရွိရင္ ရွာေပးလိုက္ ေနာက္ Apkdownloader ေအာက္က Option ကို ႏွိပ္ပါ ေနာက္ မိမိ ေမးလ္ရယ္ ပတ္၀ရယ္အဲမွာ ျဖည့္ရမယ္ ေနာက္တစ္ခုက Android ID ကိုျဖည့္ရပါမယ္ Android ID က ၁၆ လံုးရွိပါတယ္ ဒါကို မိမိ ဖုန္းကေန ရွာရမွာပါ ရွာျပီးထည့္ပါ မတတ္ရင္လဲ တတ္တဲ့ သူရွာခိုင္းလိုက္ေနာ္ ဖုန္းအားလံုးအတြက္ ကၽြန္ေတာ္ ေရးလို႔ အဆင္မေျပလို႔ပါ ျဖည့္ျပီးတာနဲ႔ login လုပ္ပါ ေနာက္ Sim Operator ဆိုတဲ့ေနရာေလးမွာ မိမိၾကိဳက္ရာႏိုင္ငံနဲ႔ ဖုန္းလိုင္းကို ေရြးေပးလိုက္ပါ ေနာက္ Save Setting ကိုႏွိပ္ပါ ဒါဆိုရင္ ေဒါင္းလို႔ရပါျပီ အဲ မရဘူးဆိုရင္ေတာ့ login လုပ္တာကို ျပန္ထြက္ျပီး ႏွစ္ခါသံုးခါေလာက္ ျပန္၀င္ ျပန္ထြက္လုပ္ေပးပါ အဆင္ေျပသြားပါလိမ့္မယ္ Download Apkdownloader Mediafire

Cheap Offers: http://bit.ly/gadgets_cheap

Thursday, January 4, 2018

ရိုးရို Printer ျဖင့္ poster ႀကီးျပဳလုပ္ျခင္။

How To Print Big Posters With A Small Printer
Posted By - Ko Ko - June 6, 2008

Summary :
The PosteRazor cuts an image into pieces which can afterwards be printed out and assembled to a poster As input, the PosteRazor takes an image and the resulting poster is saved as a multipage PDF document. An easy to use wizard like user interface guides through 5 steps. PosteRazor is available as a Windows, an OSX and a Linux version It is an open soince GNU licensed project which is hosted on SourceForge.
Printer Friendly Page
ရိုးရို Printer ျဖင့္ poster ႀကီးျပဳလုပ္ျခင္။ poster
သင္သည္ သင့္ ခ်စ္သူ႔ ပံုကို လူတစ္ရပ္ ေလာက္ႀကီး ေသာ poster ႀကီး အျဖစ္ print လုပ္ၿပီး သင့္ အခန္း

တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲ ခ်င္တယ္ ဆို ပါစို႔။

ဘာလုပ္ ၾကမလဲ။

၁။ Poster ၾကီးမ်ား print လုပ္ေပး ေသာ ဆိုင္တြင္ ေငြမ်ားမ်ား ေပးၿပီး အပ္ႏွံ ႏိုင္သည္။ (ပထမ နည္)

၂။ သင့္ အိမ္ရွိ A4 ဆိုက္ printer ကို သံုးၿပီး ၄င္း poster ႀကီကို print လုပ္ျခင္း။(ဒုတိယ နည္း)

ဒါေပမဲ့ printer ေသးေသး ေလးနဲ႔ ဘယ္လို print လုပ္ မွာလဲ။ လြယ္လြယ္ ေလးပါ။ PosteRazor

software ကို သံုးၿပီး print လုပ္လိုက္ ရင္ရ ပါတယ္။

ဒီ software ဟာ ပံု အႀကီးႀကီး ကို အေပၚ ပံုမွာ ျပထား တဲ့ အတိုင္း၊ အကြက္ ေသးေသး ေလးမ်ား

ျဖစ္ေအာင္ ျဖတ္ေပး ပါတယ္။ ၿပီးရင္ သင့္ A4 ဆိုက္ printer ေလးနဲ႔ print လုပ္ၿပီး သူ႔ ေနရာ နဲ႔သူ

ဆက္ေပး လိုက္ရင္ ခန္းလံုးျပည့္ ပံုႀကီး ျဖစ္သြား ပါ လိမ့္မယ္။


ဒီ Sofrware ဟာ အလကား ေပးတဲ့ free software ျဖစ္ ပါတယ္။ ၄င္း PosteRazor software ကို open

 source GNU License နဲ႔ ျဖန္႔ေဝ ေပးထား ပါတယ္။


၄င္းကို http://sourceforge.net/projects/posterazor/ မွာ အခမဲ့ download လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။
Monday, January 1, 2018

နည္းပညာ ေလ့လာနည္း

the-best-way-to-learn-it
နည္းပညာ ေလ့လာတဲ့အခါမွာ လမ္းလြဲ လမ္းမွားေတြ ေရာက္တတ္ၾကသလုိ၊ အခ်ိန္ကုန္သြားၿပီး ဘာမွမရလုိက္တာမ်ဳိးလည္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒီ နည္းပညာ ေလ့လာနည္း က IT နည္းပညာ ကုိ အခ်ိန္တုိအတြင္း အက်ဳိးရွိရွိ အသုံးခ်ႏုိင္ေအာင္ ဘယ္လိုေလ့လာရမယ္ဆုိတာကုိ ေျပာျပေပးမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ computer နည္းပညာ ေလ့လာမယ့္ လူငယ္လူရြယ္တုိင္း ဂရုတစုိက္ ဖတ္ရႈမွတ္သား သင့္ပါတယ္။
အားလုံးသိတဲ့အတုိင္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံက တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ တုိးတက္ေနပါၿပီ။ အဲဒီလုိ အဖက္ဖက္ကေန တုိးတက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ မီေအာင္မလုိက္ႏုိင္လို႔ ေနာက္က် က်န္ခဲ့ရင္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွ မီေအာင္ျပန္လုိက္ႏုိင္ဖုိ႔ဆုိ ေတာ္ေတာ္ႀကီးကုိ ခက္ခဲသြားမွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ နည္းပညာ သမားဆုိေတာ့ နည္းပညာ နဲ႔ ပတ္သတ္တာကုိပဲ ေျပာမွာပါ။ တုိင္းျပည္ႀကီးက တုိးတက္လာတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္မုိ႔လို႔ IT နည္းပညာ ေတြလည္း အဖက္ဖက္က တုိးတက္ေနပါတယ္။
ဒီအေၾကာင္းကုိ ကၽြန္ေတာ္ ဥပမာ တစ္ခုနဲ႔ ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ ဒီဥပမာကုိ အရင္တုန္းက ကၽြန္ေတာ္ သင္တန္းဆရာ လုပ္တုန္းကလည္း သင္တန္းသားေတြကုိ ေျပာျပဖူးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ နီးစပ္တဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ သင္ေပးေနတဲ့ တစ္ခ်ဳိ႕တစ္ေယာက္ကုိလည္း ဒီဥပမာကုိ ေျပာျပခဲ့ဖူးပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရန္ကုန္ကေန မႏၲေလးကုိ ရထားနဲ႔ သြားမယ္ဆုိပါစုိ႔။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က နည္းနည္းေနာက္က်ၿပီးမွ ဘူတာကုိ ေရာက္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ လက္မွတ္ဝယ္ထားတာက ဒုတိယတြဲမွာ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေရာက္ေနတဲ့အခ်ိန္ ရထားက တစ္လိမ့္လိမ့္ထြက္ေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေျပးတာထက္ ရထားခုတ္တာက ပုိျမန္ေနလို႔ ဒုတိယတြဲကုိ ေျပးလိုက္ဖုိ႔ မမီေတာ့ဘူး။ ဒီအေျခအေနမွာ အားလုံး ကုိယ့္စိတ္ကူးနဲ႔ကုိယ္ အတြဲ (၂) ကုိ ဘယ္လုိ ေရာက္ေအာင္သြားမလဲဆုိတာ နည္းနည္းစဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ၿပီးမွ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာတာကုိ ဆက္ၾကည့္ပါ။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ စဥ္းစားပုံက ေနာက္တစ္ပုိဒ္မွာ ရွိပါတယ္။
အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လုပ္ႏုိင္တဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းက၊ မီတဲ့အတြဲကုိ အရင္ခုိတက္ရပါမယ္။ အဲဒီလို တက္လိုက္ၿပီဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေရာက္ခ်င္တဲ့ အတြဲ (၂) ကုိ ရထားတြဲတစ္ခုကေန တစ္ခုကုိ ပုံမွန္အတုိင္း လမ္းေလွ်ာက္ၿပီး သြားရင္ေတာင္ ခဏေနရင္ ေရာက္ပါတယ္။ ဒီလိုပါပဲ အုိင္တီ နည္းပညာ ဟာလည္း အခုအခ်ိန္မွာ ေတာ္ေတာ္ႀကီး တုိးတက္ေနၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ပုံမွန္အတုိင္းသာ ေျပးလုိက္ရင္ေတာ့ လုိက္ေလ ေဝးေလျဖစ္ၿပီး ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ အုိင္တီပညာကုိ လုံးဝစိတ္ကုန္သြားမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခုဘယ္ေလာက္ တုိးတက္ တုိးတက္၊ မိမိနားမွာ ရွိတဲ့၊ မိမိနဲ႔ နီးစပ္တဲ့ နည္းပညာမွန္သမွ်ကုိ ေလ့လာပါ။ တစ္ခ်ဳိ႕လူေတြရွိတယ္ ဘာပဲ လုပ္လုပ္ အေျခခံ က်က်လုပ္ေလ့ရွိတယ္။ အဲလိုလုပ္တာ ေနရာတုိင္းေတာ့မေကာင္းဘူးေပါ့။ ဟာသအေနနဲ႔ ေျပာရရင္ ေရတြင္းတူးရင္ အေျခခံက်က်ဆုိၿပီး ေအာက္ဆုံးကေန တူးလို႔မွ မျဖစ္တာ။ အဲဒီလိုလူေတြက သင္တန္းကုိ အရမ္းအားကုိးတယ္၊ သင္တန္းတက္မွ အေျခခံက်က်တတ္မယ္လုိ႔ ခံယူထားတယ္။ အဲဒီ ခံယူခ်က္ေၾကာင့္ပဲ ကုိယ္တုိင္ အားစုိက္ဖုိ႔ ေမ့ေနတတ္ၾကတယ္။ သင္တန္းမတက္ဖုိ႔ ေျပာေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ တစ္ကယ့္လက္ေတြ႕မွာ ဘယ္သင္တန္း ဘယ္ေလာက္ေကာင္းေကာင္း ကုိယ္တုိင္ အားမစုိက္ရင္ မတတ္ပါဘူး။ Computer နည္းပညာ မွာ အဲလုိခံယူခ်က္ေတြရွိေနရင္ တုိးတက္ဖုိ႔ ခဲယဥ္းပါတယ္။ အုိင္တီ နည္းပညာေ တြအားလုံးက ကုိယ္ပုိင္ စိတ္ကူးေတြနဲ႔ ဖန္တီးရတဲ့ နည္းပညာ ေတြပါပဲ။
တစ္ခ်ဳိ႕ေတြရွိတယ္ design ဆြဲတဲ့ သင္တန္း တစ္ခုခု သြားတက္လိုက္တယ္။ သင္တန္းၿပီးလို႔ certificate ရၿပီဆုိ သူတုိ႔ကုိယ္သူတုိ႔ designer တစ္ေယာက္လုိ႔ သတ္မွတ္လိုက္တယ္။ Programming language တစ္ခုခုကုိ သင္တန္းမွာ သြားတက္လုိက္တယ္။ သင္တန္းဆင္းလို႔ လက္မွတ္ရၿပီဆုိ သူတုိ႔ကုိယ္သူတုိ႔ programmer လို႔ သတ္မွတ္လိုက္တယ္။ ကုိယ္ပုိင္ စိတ္ကူးမေကာင္းသေရြ႕ ဘယ္ေတာ့မွ designer, programmer ျဖစ္ဖုိ႔ မလြယ္ကူပါဘူး။
အခုေခတ္မွာ လူငယ္ေတြသိတဲ့ အုိင္တီ သမား ဆုိတာ software ေတြတင္၊ crack ေတြရွာတင္ေပး။ ဒီေလာက္ဆုိရင္ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက IT သမားလို႔ ထင္ေနၾကပါတယ္။ သူတစ္ပါးကုိ ပုတ္ခတ္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ IT နည္းပညာ ဆုိတာ က်ယ္ျပန္ေၾကာင္း သိေစခ်င္တာပါ။ ဒီေလာက္နဲ႔ ေက်နပ္ေနၾကမယ္ဆုိရင္ ေနာက္ပုိင္းမွာ ေနာက္က်က်န္ခဲ့မွာ အေသအခ်ာပါပဲ။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ software crack ရွာတတ္၊ software ေတြ သုံးတတ္ရုံနဲ႔ IT မျဖစ္ပါဘူး။ IT ဆုိတာ အရမ္းက်ယ္ျပန္႔ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဒီေန႔ နည္းပညာပုိင္းမွာ ေနာက္က်မက်န္ခဲ့ေအာင္ ဘယ္လုိေလ့လာရမယ္ဆုိတာ ေျပာမွာျဖစ္ပါတယ္။
၁။ ကုိယ့္ professional လမ္းေၾကာင္း ေရြးပါ။
၂။ ပတ္သတ္ရာ သင္တန္း တစ္ခုခုတက္ပါ။
၃။ ကုိယ္ေရြးထားတဲ့ လမ္းေၾကာင္းနဲ႔ အလုပ္ဝင္လုပ္ပါ။
၄။ နယ္ပယ္တူ သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ႔ မိတ္ဖြဲ႕ပါ။
၅။ ကုိယ္ပုိင္မ်ားမ်ားေတြးပါ၊ သူမ်ားေတြရဲ႕ အေတြးကုိ ေလ့လာပါ။
အားလုံးကုိ အေသးစိတ္ ရွင္းျပပါမယ္။
၁။ ကုိယ့္ professional လမ္းေၾကာင္း ေရြးပါ။
အေပၚမွာ ေျပာခဲ့သလိုပဲ IT ဆုိတာ အရမ္း က်ယ္ျပန္႔ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ေယာက္တည္းနဲ႔ေတာ့ အားလုံး တတ္ခ်င္ေနလို႔ မျဖစ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လို႔ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ဘာစိတ္ဝင္စားလဲဆုိတာ ျပန္ေမးပါ။ design (graphic design, architect design, web design), programming or development (desktop development, mobile development, web development), Hardware and Network, … စသျဖင့္ ရွိတဲ့အထဲမွာ ကုိယ္တစ္ကယ္ စိတ္ဝင္စားတဲ့ အပုိင္းကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။ စိတ္ဝင္စားတယ္ဆုိတဲ့ေနရာမွာ ကုိယ္စိတ္ဝင္စားမႈ အတုိင္းအတာက ပုိက္ဆံဘယ္ေလာက္ရလဲဆုိတာအေပၚ မမူတည္ရပါဘူး။ ကုိယ္တုိင္တစ္ကယ္ စိတ္ဝင္စားရင္ အာရုံစုိက္ၿပီး လုပ္ႏုိင္တဲ့အတြက္ product ေကာင္းေကာင္းေတြ ဖန္တီးႏုိင္ပါတယ္။ ကုိယ္ဖန္တီးတဲ့ products ေတြသာ ေကာင္းေနမယ္ဆုိရင္ ပုိက္ဆံက အလုိလုိ ရလာပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ကယ္စိတ္ဝင္စားတာကုိ ေရြးပါ။ products တုိင္းကုိ ေကာင္းေအာင္လုပ္ပါ။
၂။ ပတ္သတ္ရာ သင္တန္း တစ္ခုခုတက္ပါ။
ကၽြန္ေတာ္ အေပၚမွာလည္း သင္တန္းေတြကုိ အရမ္းအားမကုိးဖုိ႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သင္တန္းမတက္ခုိင္းတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ကုိယ့္လမ္းေၾကာင္း ကုိယ္ေရြးၿပီးၿပီဆုိ ကုိယ့္ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေရာက္ေအာင္ သင္တန္းကုိေတာ့ အကူအညီအျဖစ္နဲ႔ ယူရပါမယ္။ သင္တန္းတက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာလဲ သင္တန္းက သင္တာထက္ကုိ ကုိယ္တုိင္က မ်ားမ်ားေတြးေခၚၿပီး သင္တန္းဆရာနဲ႔ အျမဲတမ္း ေဆြးေႏြးေနရပါမယ္။ ဒါမွသာ သင္တန္းတက္ၿပီးရင္ ကုိယ္ပုိင္အေတြးအေခၚေတြ အမ်ားႀကီး ရင့္က်က္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
၃။ ကုိယ္ေရြးထားတဲ့ လမ္းေၾကာင္းနဲ႔ အလုပ္ဝင္လုပ္ပါ။
သင္တန္းၿပီးသြားၿပီဆုိရင္ေတာ့ “တတ္ၿပီးပညာ မေလ့လာ၊ မၾကာမရွည္ ေပ်ာက္တတ္သည္” ဆုိတာမ်ဳိး မျဖစ္ရေအာင္လို႔၊ တက္ထားတဲ့ သင္တန္းတဲ့ လုိက္ဖက္မယ့္ အလုပ္ကုိ ရွာလုပ္ပါ။ အခုမွ သင္တန္းတက္ၿပီး အလုပ္ရွာေနတာမုိ႔လို႔ လစာကုိ ေခ်း(ဂ်ီး)မမ်ားပါနဲ႔၊ ဒါေပမယ့္ company ကုိေတာ့ ေရြးပါ။ company ေတြက အလုပ္သမား ေရြးသလုိမ်ဳိး ကုိယ္တုိင္ကလည္း company ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ရွိပါတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕ company ေတြက အစမွာ လစာမေကာင္းေပမယ့္ ကုိယ့္အရည္အခ်င္းကုိ သိၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ လစာေကာင္းေကာင္း ေပးတတ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕ကလည္း အစပုိင္းမွာ ေကာင္းသေယာင္ေယာင္ရွိေပမယ့္ ေနာက္ပုိင္းမွာ လစာက မတုိးေတာ့တာမ်ဳိး ရွိတတ္ပါတယ္။ ဒါက လစာကုိ ဥပမာအေနနဲ႔ ေျပာျပတာပါ။ company ေရြးတဲ့အခါမွာ အျခား စဥ္းစားရမယ့္အခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ အလားအလာရွိၿပီး ေရရွည္မွာ ကုိယ့္အတြက္ေကာင္းမယ့္ company ကုိေရြးပါ။
၄။ နယ္ပယ္တူ သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ႔ မိတ္ဖြဲ႕ပါ။
ကုိယ္တစ္ေယာက္တည္းဆုိရင္ ကုိယ့္ idea တစ္ခုတည္းပဲ ထြက္ပါမယ္။ အဲဒီအခါက်ရင္ အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႔အမွ် ကုိယ့္ idea က ပုံေသျဖစ္လာမယ္ဆုိရင္ အေကာင္းဆုံးလုပ္ႏုိင္ေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကုိယ္နဲ႔ နယ္ပယ္တူ သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ႔ မိတ္ဖြဲ႕ၿပီး သူတုိ႔နဲ႔ အျမဲတမ္း ေဆြးေႏြးေနပါ။ သူငယ္ခ်င္းလုိ႔ေျပာတဲ့ထဲမွာ လူမွ မဟုတ္ပါဘူး ေဆြးေႏြးႏုိင္မယ့္ ဘယ္အရာမဆုိ အႀကဳံးဝင္ပါတယ္ (ဥပမာ၊ ၊ online forum)။ မိတ္ဖြဲ႕ခုိင္းရတဲ့ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္က မိမိ idea ေတြ အျမဲတမ္း ဆန္းသစ္ေနဖို႔ပါ။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ျခား ေလ့လာမႈေတြလည္း ပါရပါမယ္။
၅။ ကုိယ္ပုိင္မ်ားမ်ားေတြးပါ၊ သူမ်ားေတြရဲ႕ အေတြးကုိ ေလ့လာပါ။
ဒီေနရာမွာ လူတုိင္းမွားတတ္ၾကတာက ကုိယ္တုိင္မ်ားမ်ားမေတြးဘဲ။ သူမ်ားဆီက ကူးခ်တာက မ်ားေနပါတယ္။ သူမ်ားဆီက idea ကူးခ်ေနရုံနဲ႔ေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ လိုခ်င္တဲ့ ပန္းတုိင္ကုိ ေရာက္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ အစပုိင္းမွာ ပုိက္ဆံမ်ားမ်ားရမယ့္ လမ္းေၾကာင္း ေရြးထားတယ္၊ အလြယ္လုိက္ၿပီး သူမ်ား idea ေတြကုိပဲ အသုံးျပဳၿပီး အလုပ္လုပ္ေနမယ္ဆုိရင္ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ ကုိယ့္ရဲ႕ဝင္ေငြက တုိးဖို႔ မရွိေတာ့ပါဘူး၊ တုိးလည္း နည္းနည္းပါပဲ။ ကုိယ္ပုိင္ idea ကုိ အသုံးျပဳၿပီး အလုပ္လုပ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဘယ္ေလာက္ လစာ မေကာင္းတဲ့ company မွာ ဝင္လုပ္ေနပါေစ။ ကုိယ့္ရဲ႕ လက္ရာေတြက ပုိက္ဆံမ်ားမ်ားေပးမယ့္ company ေတြကုိ ဖိတ္ေခၚေနပါလိမ့္မယ္။ ဆုိလုိတာက ကုိယ့္ရဲ႕ လက္ရာေတြသာ ေကာင္းေနမယ္ဆုိရင္ ဘယ္ company မွာ သြားေလွ်ာက္ေလွ်ာက္ အလုပ္ရဖုိ႔ ရာခုိင္ႏႈန္း မ်ားပါတယ္၊ တစ္ဆင့္ထက္ တစ္ဆင့္ ျမင့္တဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြ ေပၚလာမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ ကုိယ့္ idea တစ္ခုတည္းနဲ႔လည္း မျဖစ္ပါဘူး။ သူမ်ား idea ေတြကုိလည္း ေလ့လာပါ။ ဒါေပမယ့္ ကုိယ္ပုိင္ idea သုံးတဲ့ ရာခုိင္ႏႈန္းက ပုိမ်ားရပါမယ္။ ကုိယ္ပုိင္ အေတြးအေခၚက ၈၀%၊ တစ္ျခား အေတြးအေခၚက ၂၀% ေလာက္ျဖစ္ေနရပါမယ္။ အဲဒီ ၂၀% ေတာင္ တစ္ျခား လူ ၁၀ ေယာက္ေလာက္ဆီက ယူရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွ ကုိယ့္ လက္ရာ (products) ေတြမွာ သူမ်ားရဲ႕ အေတြးအေခၚေတြ လႊမ္းမုိးမေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ့္ဦးေႏွာက္ကုိ သုံးရတာ အစပုိင္းမွာ ေတာ္ေတာ္ခက္သလို၊ products ေကာင္းေကာင္းေတြလည္း ထြက္လာမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ လြယ္လြယ္ အညံ့ခံၿပီးေတာ့ ကူးခ်ဖုိ႔ပဲ စိတ္မေစာေနပါနဲ႔။ အခုအခ်ိန္မွာ အခ်ိန္ေပးထားလိုက္ရင္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ products ေကာင္းေကာင္းေတြ ရရွိလားမွာပါ။ စု၊ တု၊ ျပဳ ပဲရွိပါတယ္။ စု၊ ကူး၊ ျပဳ ဆုိတာ မရွိပါဘူး။ အားလုံးပဲ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းနဲ႔ အမီ လုိက္ႏုိင္ၾကပါေစ။မူရင္း = https://www.myanmarwebdesigner.com/blog/%e1%80%94%e1%80%8a%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%95%e1%80%8a%e1%80%ac.html


Saturday, December 30, 2017

Samsung J3 2017 Model J330F/F/FN မ်ားအတြက္ TWRP ရယူပါSamsung ရဲ့ 2017 ခုႏွစ္ထုတ္ J3 Series Model မ်ားအတြက္
TWRP Recovery အလိုရွိၾကတဲ့ ညီအကိုမ်ားအတြက္ပါ
ဖုန္းကို Root လုပ္မယ္ Custom recovery လဲမယ္၊ Custom rom တင္မယ္ 
စသည့္ Tutorial မ်ားလုပ္ေဆာင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေအာက္ပါလင့္တြင္ရယူပါ။

ဇူးနစ္(နည္းပညာ)
 
 
 

Android မွာ ၾကည္လင္ေသာ အသံေလးနဲ႔ Recorder လုပ္ေပးမယ္-Call Recorder – ACR 26.1 Latest for AndroidAndroid ဖုန္း ႏွင့္Tablet ကိုင္းေဆာင္ထားတဲ့ေဘာ္ဒါေတြအတြက္ အသံဖုိင္းမ်ားစြာ Record လုပ္ေပးမယ္ 
 
apk ေလးတင္ေပးလုိက္ပါတယ္။ ဖုန္း call အ၀င္ေရာ ၊ အထြက္ေရာ အသံၾကည္ၾကည္လင္လင္နဲ႕ record 
 
လုပ္ေပးထားမွာျဖစ္ပါတယ္။ Record လုပ္ခ်င္းတယ္ေဘာ္ဒါေတြအတြက္ ေအာက္ကလင့္ခ္ 
 
ေဒါင္းႏိုင္ပါတယ္ဗ်ာ။Android version 2.2 ႏွင့္အထက္ရွိတဲ့ ဖုန္းအားလုံးမွာ 
 
ဒီေဆာ့၀ဲေလးကုိအသုံးျပဳနုိင္ပါတယ္ဗ်ာ။ ဒီေကာင္းေလး၏ ဖိုင္ဆိုဒ္ေလးကေတာ့ 6.03 ရွိပါတယ္။