Monday, October 3, 2016

Mi Account ေၾကာင့္အခက္အခဲျဖစ္ေနေသာ Mi Fans မ်ားအတြက္
Mi Accout Password မသိ၊ email မသိ၊ Phone SIM မရွိ၊ ဘာမသိ ညာမရွိေတြေၾကာင့္ firmware မတင္ရဲ၊ FactoryReset မခ်ရဲ ျဖစ္ေနခဲ့ျပီဆိုလွ်င္..ဖုန္းကေတာသံုးလို့ရေနေသးျပီး password မသိေတာ့ေသာ mi account ေၾကာင ့္အခက္အခဲျဖစ္ေနေသာ User မ်ားအတြက္ပါ။ Posts ေတ ြ Ments ေတြမွာ mi acc password ေမ့တယ္ဆိုရင္acc လုပ္တုးံက သုးံတဲ ့email, ph noထည့ေ္ပးလိုက္ေလ... xiaomi ကျပန္ပို႕လာတဲ ့verify code no ေလးျပန္ျဖည့ျ္ပီး password ခ်ိန္းလိုက္လ႕ိုေျဖၾကတာေတြပဲေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေတြ႕ရပါတယ္။

 က်ေနာ္လဲ ထိုနညး္ကိုပ ဲ ေျဖျဖစ္ခ့ပဲ ါတယ္။ ယခုနည္းကို တစ္ခါမွမေတ႕ြ မိခဲ့လို့ပါ သိသူမ်ားေက်ာ္သြားရန္၊ မသိေသးသူမ်ား စမ္းသပ္ႏိုင္ရန္ ေရးေပးလိုက္ပါတယ္။Lock က်လို႕၊ Factory reset ခ်မိလ႕ို lock မိေနတဲ ့ဖုးံေတြအတြက္ေတာ ့သည္နည္းက သိပ္အသုးံမတည္ဘူးေပါ့။ normalသုးံေနလ႕ိုရတဲ ့ဖုန္းေတြအတြက္ေတာ ့အဆင္ေျပမွာပါ။ က…ဲ ..စရေအာင္…။


https://account.xiaomi.com ကို ၀င္ပါ၊ ေအာက္နားေလးမွာForgot Password
 ဆိုတာကိုေတြ႕ပါမယ္၊၊နွိပ္လိုက္ပါ။

 ပ ုံ- ၁

 Email or Phone no ထည့္ေပးဖို႕ ေတာင္းပါတယ္။ မထည့္ပဲ ကိုယ့္ Mi Account ID ကိုထည့္လိုက္ပါ။ Next Button ႏွိပ္ပါ။

[Mi ID ကို ဖုန္းရ႕ဲ Settings->Mi Account ထဲ၀င္ၾကည့္ပါ။ အေပၚဆုးံမွာ နံပါတ ္၁၀ လုးံနဲ႕ေတြ႕ပါမယ္။]

ပ ုံ- ၂

 ကိုယ့္Mi Account နဲ႕ခ်ိတ္ဆက္ေနတဲ ့phone no ဆီ code ပို ့မယ္ဆိုတာေပၚလာပါမယ္။ ဖုန္း  sim card လဲမရွိေတာ့ဘူးဆိုေတာ့ Not Working? ဆိုတာေလးကို Click လိုက္ပါ။

 ပံု - ၃

 မိမိMi Account မွာ email ပါထည့္ေပးခဲ့ရင္email နဲ႕ verify လုပ္မလားဆိုျပီးလာေမးပါမယ္။ email ဆိုတာလည္းမသ၊ိမရိွဆိုေတာ ့ဘာမွမေရြးဘဲ Manual Verification ေလးကိုသာ click လိုက္ပါ။
ဖုန္းနံပါတ္တခုေပးထားျပီး Mi Acc လုပ္ခဲ့ရင္ေတာ့အခုအဆင့္ေတာင္းမွာမဟုတ္ပါ...။

ပ ုံ- ၄

 မိမိ Mi account နဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ hints ေလးေတြေပၚလာမွာျဖစ္ျပီး Manual verification ကိုစတင္ရန္ Get Started button ကို click ပါ။

ပ ုံ- ၅

 Verification စပါျပီ။ ပထမဦးစြာ မိမိဆီ sms အရင္ပို႕ေပးျပီး အျခားအဆင့္ေတြဆက္မွာျဖစ္လို႕ ဖုန္းနံပါတ္ျဖည့္ေပးရပါမယ္။ျပည့္စုံေအာင္လုပ္ေဆာင္လိုက္ပါ။ လက္ထဲတြင္အသင့္ရွိလို့ sms ၾကည့ႏ္ိုင္မယ ့္နံပါတ္ျဖစ္ရပါမယ္။ Mi Acc ဖြင့္ထား့ျပီးယခုနံပါတ္နွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားရန္မလိုအပ္ပါ။ sim card ကို mi phone ထဲမွာထည့္ထားရန္လဲမလိုအပ္ပါ။ sms ခ်က္ခ်င္းဖြင့္ၾကည့္နိုင္လ်ွင္ရပါျပီ။

ပ-ုံ ၆

 ပို႕လာေသာ sms verification code ကိုျပန္ျဖည့္လို႕ ေနာက္တစ္ဆင့္သို႕သြားပါ။

 ပံု - ၇

 မိမိဖုန္းရဲ႕ unique ID ေတြထည့္ေပးရပါမယ္။ IMEI, Wifi MAC Address နဲ႕ Phone Model ကိုျဖည့္ေပးပါ။ IMEIဘယ္လိုၾကည့္ရမယ္။ Wifi Mac Addr ဘယ္လိုၾကည့္ရမယ္ဆိုတာေတြကို hints ေလးေတြေပးလ႕ိုညႊန္ျပထားပါတယ္။ IMEIႏွစ္ခုပါတဲ ့ဖုန္းမ်ားအတကြ ္ + အလုးံေလးႏိွပ္လို႕ ျဖည့္စရာေနာက္ထက္တကြက္ေပၚလာပါမယ္။

 ပ ုံ- ၈

 ပံုမွာျပထားသလိုေလးေတြေရြးေပးလိုက္ပါ။ 1. Password အသစ္ရို္က္ထည့္ေပးပါ။ ေသခ်ာမွတ္သားထားပါ။ 2. Emailအသစ္ထည့ပ္ ါ။ မွတ္သားထားပါ။ 3. ေစာနက verify sms အတြက္သံုးခဲ့တဲ့နံပါတ္ပဲျပန္ထည့္ပါတယ္။ မွတ္ထားပါ။ simကတ္ထည့္ထာားတဲ ့handset ကို ready ျဖစေ္နပါေစ။Mi account အသစ္လုပ္သလို email or ph တစ္ခုပဲထည့္ေပးလဲရမယ္ထင္ပါတယ္။ က်ေနာ္ကေတာ့ႏွစ္ခုလုးံထည့ေ္ပးထားပါတယ္။ email နဲ႕ ph no ကလို ည္း mi account မဖြင့္ရေသးတဲ ့email, ph no ကိုသံုးထားပါတယ္။

ပ ုံ-၉

 ျပိးရင္ေတာ့ အားလံုးျပည့္စံုပါျပီ။ working days 3 ရက္အတြင္း confirmed ပါမယ္ဆိုထားပါတယ္။ ျဖည့္ေပးလိုက္တဲ့ email, ph no ဆီကို password အသစ္တစ္ခုcreate လုပ္ျပးီေပးလိုက္မလား။ ပ ုံ- ၉ မွာေပးခ့ဲတဲ့password ဆိုတာန႕ဲသုးံလို႕ရျပီလားဆိုတာ အေၾကာင္းျပန္မလားဆိုတာေတာ ့ေစာင့္ၾကည့္ပါခင္ဗ်ာ။ က်ေနာ္လည္း အခုစာကိုေရးဖို႕ လက္ရွိသံုးေနတ ဲ့acc တစ္ခုနဲ့ယေန႕မွစမ္းလိုက္တာျဖစ္လို့ေစာင့္ၾကည့္ပါအုးံမယ္ခင္ဗ်ာ။

 ပ ုံ- ၁၀
ယခုဆိုလွ်င္ဖုန္းသုးံလို႕ရေနေသးေသာ္လည္း email ဆိုတာလဲမသိ၊ မရိွ။ SIM card ကလညး္ ေပ်ာက္ခဲ့ျပ ီသို႕မဟုတ္ ဆိုင္ကလုပ္ေပးခဲ့တာသူတို့လည္းမမွတ္မိေတာ့ျပီျဖစ္ေသာ Mi accout ကို Password reset ခ်လို႕သုးံႏိုင္ပါျပီ။ Xiaomi ကupdate info ျပန္ပို႕လာခ်ိန္တြင္ မိမိတို႕ email, ph no မ်ားကို Mi account တြင္ assign လုပ္ထားလို႕ မိမိစိတ္ၾကိဳက္password လည္း ထားသုးံႏိုင္ပါျပီ။

 
Thet Zaw Ko
Mi Fans မ်ားအားလုးံ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ…..။
 
 

No comments:

Post a Comment