Sunday, September 25, 2016

♪ “Unlocked Phone သံုးသည့္အခါ” ♫


Unlocked ဖုန္းဆိုသည္မွာLock ျဖည့္ထားေသာဖုန္း သို႔တည္းမဟုတ္Lock က်မေနေသာဖုန္းဟုေတြးသူေတြရွိႏုိင္သည္။တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းမွန္သည္ဟုဆို ႏုိင္သလိုမမွန္ဟုလည္းေျပာႏုိင္ ပါသည္။အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္Locked ႏွင့္ Unlocked ဟူေသာဖုန္းေ၀ါဟာရမွာ ျမန္မာျပည္ရွိMobile carrier မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျခင္းမရွိေသး၍ ျဖစ္ပါသည္။ျမန္မာျပည္ရွိ ေလာေလာဆယ္မိုဘိုင္း စနစ္မွာpackage မ်ား၀ယ္ယူအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္SWE ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔မွ လြဲ၍ အခ်ဳပ္အေႏွာင္မ်ားမ်ားစားစားမရွိပါ။မိမိႏွစ္သက္ရာဟန္းဆက္ကို၀ယ္ၿပီးမိမိ ႏွစ္သက္ရာSim Card ကိုမိမိႏွစ္သက္ရာSlot ထဲတြင္ထည့္ၿပီးသံုးႏုိင္သည္။ Package မွတစ္ပါးတစ္လလွ်င္ ေငြမည္မွ်မျဖစ္မေနသံုးရမည္ဟုကန္႔သတ္ျခင္း မရွိပါ။ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ရွိမိုဘိုင္းအေတာ္မ်ားမ်ားမွာအခ်ဳပ္အေႏွာင္ မရွိေသာUnlocked ဖုန္းေတြသာျဖစ္ပါသည္။
Unlocked ဖုန္းဟုဆိုသျဖင့္အခ်ဳပ္အေႏွာင္ရွိေသာLocked ဖုန္းမ်ားေရာရွိေန ပါၿပီလား။တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအခ်ဳပ္အေႏွာင္ရွိေသာဟန္းဆက္မ်ားထြက္ေနၿပီဟု ေျပာ၍ကားရပါသည္။Mobile Carrier ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕မွသူတို႔နာမည္ခံၿပီး ထုတ္ေသာ ဟန္းဆက္မ်ားျဖစ္သည္။ဟန္းဆက္ထုတ္လုပ္ေသာကုမၸဏီတို႔မွ ေစ်းႏႈန္း အနိမ့္ပိုင္းဟန္းဆက္မ်ားကိုကိုယ္စားလွယ္ယူကာCarrier ကမိမိ နာမည္ခံၿပီးထုတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။Locked ဟုဆိုရျခင္းမွာ3G SIM Slot ထဲတြင္နာမည္ခံထားေသာကုမၸဏီ၏SIM Card မွလြဲၿပီးအျခားကတ္ထည့္၍ မရေစရန္ ျပဳလုပ္ထား၍ဤသို႔ဆိုရျခင္းျဖစ္ပါသည္။သက္ဆိုင္ရာမိုဘိုင္းCarrier ထံႏွစ္မည္မွ်သံုးပါမည္ဟုစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္၍သံုးေနေသာဟန္းဆက္မ်ားတစ္နည္း ေျပာရလွ်င္Locked ဖုန္းမ်ား ျမန္မာျပည္တြင္မေပၚေသးပါ။ ေပၚလာၿပီဟု ဆိုလွ်င္ ဟန္းဆက္မ်ားကိုအခမဲ့သို႔မဟုတ္အလြန္သက္သာေသာေစ်းႏႈန္းျဖင့္ တြဲဖက္ေရာင္းခ်ေပးပါလိမ့္မည္။ထိုအခ်ိန္တြင္ယင္းဟန္းဆက္မွေန၍သက္ဆိုင္ရာမိုဘိုင္းကုမၸဏီအတြက္ တစ္လသတ္မွတ္ႏႈန္းထားအတိုင္းဖုန္းသံုးစြဲရပါလိမ့္ မည္။
Unlocked ဖုန္းေတြမွာမည္သည့္လိုင္းသံုးသံုးမည္သည့္ဆင္းကတ္သံုးသံုးကိစၥ မရွိသျဖင့္ဟန္းဆက္တန္ဖိုးကိုၾကား၀င္ခံမည့္ကုမၸဏီမရွိပါ။အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၌ ေရာင္းခ်ေသာ Unlocked ဖုန္းတို႔၏ ေစ်းမွာ (၁၄၉)ေဒၚလာ မွသည္ (၇၀၀)ေဒၚလာအထိရွိပါသည္။ဖုန္းသံုးစြဲသူမ်ားကအခ်ဳပ္အေႏွာင္မဲ့ ေသာ Unlocked ဖုန္းမ်ားသံုးစြဲရျခင္းကိုပိုမိုႏွစ္ၿခိဳက္လာသျဖင့္Unlocked ဖုန္းေတာ္လွန္ေရးစေလၿပီဟုပညာရွင္အခ်ိဳ႕ကဆိုခဲ့ဖူးသည္။သို႔ေသာ္ ထင္ သေလာက္ခရီးမေပါက္ခဲ့။Strategy Analyties ကုမၸဏီ၏သုေတသနျပဳခ်က္ အရ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္းအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတစ္၀န္းေရာင္းခ်ေသာ Unlocked ဖုန္းအေရအတြက္မွာ (၁၄ .၆)သန္းရွိသည္ဟုသိရပါသည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ေရာင္းခ်ေသာစုစုေပါင္းဟန္းဆက္ အေရအတြက္၏ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိပါသည္။ထိုေစ်းကြက္ထဲတြင္BLU က ေစ်းကြက္ေ၀စု (၃၆)ရာခိုင္ႏႈန္း၊Apple ကေစ်းကြက္ေ၀စု (၁၂.၃)ရာခိုင္ႏႈန္း အသီးသီးျဖင့္ဦးေဆာင္ေနပါသည္။
Unlocked ဖုန္းေစ်းကြက္အေတာ္အသင့္ျဖစ္ထြန္းလာရျခင္းမွာUnlocked ဖုန္းသံုးစြဲသူမ်ားအေပၚရန္လိုသည့္Verizon ႏွင့္Sprint တို႔လိုမိုဘိုင္းကုမၸဏီႀကီး မ်ားသေဘာထားေပ်ာ့ေပ်ာင္းလာျခင္းေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္။အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ မိုဘိုင္းဖုန္းနည္းပညာမ်ားထြန္းကားရာအရပ္ျဖစ္သည္။GSM ႏွင့္WCDMA စနစ္ထြန္းကားေသာ္လည္းCDMA 800 စနစ္ ကလည္းအထိုက္အေလ်ာက္ရွိေနပါေသးသည္။ထို႔ျပင္မိုဘိုင္းဖုန္းကုမၸဏီတို႔ အသံုးျပဳသည့္Frequency band ကလည္းတူညီေလ့မရွိပါ။ထို႔ေၾကာင့္ မိုဘိုင္း ဖုန္းလိုင္းတစ္လိုင္းကိုစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္၍သံုးလွ်င္အျခားလိုင္းကိုသံုးရန္မလြယ္ပါ။ အခ်ဳပ္အေႏွာင္မဲ့ေသာUnlocked ဖုန္းပင္ျဖစ္ေစကာမူထိုအခက္အခဲရွိပါသည္။
အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားအမ်ားစုသည္ဟန္းဆက္တို႔ကို ေငြလက္ငင္း ေပးေခ် ၀ယ္ယူသံုးစြဲျခင္းမရွိသည္မွာႏွစ္အေတာ္ၾကာခဲ့ပါၿပီ။မိုဘိုင္းဖုန္းကုမၸဏီတို႔၏ႏွစ္ႏွစ္စာကန္ထ႐ိုက္ စာခ်ဳပ္ေနာက္ကြယ္တြင္ဖုန္းတန္ဖိုးအမွန္ေပ်ာက္ကြယ္ေန သည္။သို႔ေသာ္ယင္းအေျခအေနသည္ (၂၀၁၅) ခုႏွစ္မွစ၍သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲ ေနသည္။ခါတိုင္းထက္စာလွ်င္လူအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ဟန္းဆက္ တန္ဖိုးအျပည့္ကို ေငြလက္ငင္းေပးေခ်၀ယ္ယူရန္ဆႏၵရွိလာသည္။မိုဘိုင္းဖုန္း ကုမၸဏီႀကီးျဖစ္ေသာVersion သည္၂၀၁၅ခုႏွစ္အကုန္တြင္Unlocked ဖုန္းမ်ား ထဲမွLTE သက္သက္ဖုန္းမ်ားကိုလက္ခံလာသည္ဟုဟန္းဆက္ထုတ္လုပ္ သည့္ Alcatel ကုမၸဏီကဆိုပါသည္။
ယင္းကဲ့သို႔လက္ခံျခင္းကမိုဘိုင္း၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာကုမၸဏီမ်ားအား Unlocked ဖုန္းမ်ားႏွင့္ရင္းႏွီးမႈရွိလာေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ထို႔ျပင္ ဟန္းဆက္ ကုမၸဏီမ်ားကလည္းမည္သည့္ဖုန္းလိုင္းကိုမဆိုအေထာက္အပံ့ေပးသည့္ Universal modemမ်ားကိုထုတ္လုပ္လာၾကရာယင္းကလည္းUnlocked ဖုန္းမ်ားကိုလူႀကိဳက္မ်ားလာေစေသာအေၾကာင္းတစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။Mobile Carrier တို႔၏Unlocking မူ၀ါဒမ်ားသည္အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်တိုးတက္ေကာင္းမြန္ လာေနသည္။Carrier တစ္ဦးႏွင့္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို၀ယ္ယူထားေသာဖုန္းလိုင္း ျဖစ္ေစကာမူUnlock လုပ္ေပးရန္ဆႏၵျပဳႏိုင္သည္။ထို႔ေၾကာင့္SIM Card တစ္ခု အားႏိုင္ငံျခားတိုင္း ျပည္တစ္ခုတြင္အသံုးခ်ႏုိင္ေစရန္အတြက္ထိုႏိုင္ငံတြင္ Unlocked ဖုန္းတစ္လံုးကို၀ယ္ရန္မလိုေတာ့ပါ။Unlocked ဖုန္းတစ္လံုးသံုးရ ျခင္းတြင္ အားသာခ်က္မ်ားစြာရွိသည္။ယင္းအားသာခ်က္မ်ားကိုဤက့ဲသို႔ ေတြ႕ရပါမည္။Unlocked Phone ကိုကိုင္သည့္အတြက္Mobile Carrier ကို လ်င္ျမန္စြာေျပာင္းလဲႏုိင္သည္။Mobile Carrier နာမည္မခံထားေသာဖုန္းမ်ား ကို ၀ယ္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္3Gသို႔မဟုတ္4G SIM Slot၌မိမိႏွစ္သက္ရာ SIM Card ထည့္သြင္းရျခင္းမွာအားသာခ်က္ျဖစ္သည္။Carrier တို႔သည္သူ႕ ထက္ ငါမက္လံုးမ်ားေပးေနသည္ျဖစ္ရာUnlocked ဖုန္းသံုးျခင္းသည္မိမိ အတြက္အခြင့္အေရးအမ်ားဆံုးကိုရရွိေစသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာၾကည့္ၾကည့္၊ႏုိင္ငံတကာမွာၾကည့္ၾကည့္အဓိကCarrier တို႔သည္ လည္းေကာင္း၊ ေစ်းခ်ိဳသာစြာျဖင့္၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာVirtual Carrier တို႔ သည္လည္းေကာင္းတန္ဖိုးနည္းကိုယ္ပိုင္အမွတ္တံဆိပ္ဖုန္းေရာင္းသည့္ဘက္သို႔ ေျခဦးလွည့္ေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္အငယ္တန္းCarrier မ်ားထံမွ ေငြေၾကး သက္သာေသာ၀န္ေဆာင္မႈကိုရလိုလွ်င္Unlocked Phone ကိုကိုင္ဖို႔လိုသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာဆိုလွ်င္အငယ္တန္းCarrier တို႔သည္Unlocked ဖုန္းျဖင့္၀န္ေဆာင္မႈ ေပးၾကပါသည္။Unlocked ဖုန္းကိုင္ရျခင္း၏ ေနာက္ထပ္ အားသာခ်က္တစ္ခုမွာUpgrade ပို၍မ်ားမ်ားစားစားရႏိုင္ျခင္းႏွင့္ပို၍လံုၿခံဳမႈ အားေကာင္းျခင္းျဖစ္သည္။Carrier အေျချပဳLocked ဖုန္းမ်ားသည္Android OS Update ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေႏွာင့္ေႏွးသည့္အျပင္လံုၿခံဳေရးႏွင့္ပတ္သက္ သည့္ အေရးႀကီးUpdate မ်ားကိုပင္အခ်ိန္မီထုတ္ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း Software analyst တစ္ဦးျဖစ္သူMax Eddy ကဆိုပါသည္။Unlocked ဖုန္းသံုး သည့္အတြက္bloatware ကဲ့သို႔မလိုဘဲ ေဖာင္းပြေနသည့္app မ်ားထည့္သြင္းခံ ရျခင္းမွ ေရွာင္လႊဲႏုိင္သည္။ ေလာေလာဆယ္မွာပင္ ျမန္မာျပည္ကMobile Carrier တို႔နာမည္ခံထုတ္ေသာဖုန္းမ်ားတြင္bloatware မ်ားစြာကိုေတြ႕ရပါ သည္။လံုးလံုးလ်ားလ်ားLocked ဖုန္းျဖစ္လွ်င္ပိုဆိုးႏိုင္သည္။Unlocked ဖုန္းကိုင္ရျခင္း၏အားသာခ်က္မွာဟန္းဆက္အားျပန္ေရာင္းလိုလွ်င္တန္ဖိုးပို ရျခင္းျဖစ္သည္။USA ၌ပင္Unlocked ဟန္းဆက္တို႔ကို ျပန္ေရာင္းသည့္အခါမ်ိဳး တူဟန္းဆက္ထက္ ေဒၚလာ (၅၀)မွအထက္ ေစ်းပိုရသည္ဟုဆိုသည္။
Unlocked ဖုန္းတို႔သည္Locked ဖုန္းတို႔ထက္ ေစ်းႀကီးသည္မွာမွန္ ေသာ္လည္း Unlocked ဖုန္းမ်ား ေရာင္းအားတက္လာေစရန္အတိုးမဲ့အရစ္က် ေရာင္းစနစ္ ကို က်င့္သံုးလာေနပါသည္။Galaxy S7 ဖုန္းကိုUSA တြင္Locked ဖုန္းအျဖစ္ ၀ယ္ပါကတစ္လလွ်င္ (၂၈ .၃၄) ေဒၚလာႏႈန္းျဖင့္ႏွစ္ႏွစ္ေပးေခ်ရပါမည္။ သတ္မွတ္ ထားသည့္ဖုန္းေၾကးကိုလစဥ္သံုးစြဲရပါမည္။ယင္းဖုန္းကိုတစ္ႏွစ္ အရစ္က်ျဖင့္Unlocked ပံုစံ၀ယ္သည့္အခါတစ္လလွ်င္ (၅၆ .၆၆)ေဒၚလာက် ပါသည္။သို႔ေသာ္လစဥ္ဖုန္းေၾကးမည္မွ်သံုးရမည္ဟုသတ္မွတ္ျခင္းမရွိသလို တစ္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္အပိုကုန္က်စရာမ်ားရွိေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။

ဧဧသက္(ျဖိဳးဓနဒစ္ဂ်စ္တယ္ဓာတ္ပံု)
Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal

No comments:

Post a Comment