၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၁) ရက္ေန႔တြင္ ပုိ႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဆက္သြယ္ ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိေသးေသာ မိုဘိုင္း SIM ကတ္မ်ားအားလံုးကို မွတ္ပုံတင္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ညႊန္ၾကားထားပါသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း MPT ၏ ဆင္းကတ္မ်ားကိုအသံုးျပဳေနသူမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ ေဖာ္ျပပါ MPT ၏ ဆိုင္မ်ားတြင္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိေသးေသာ လက္ရွိ MPT SIM Card သုံးစြဲလ်က္ရွိသူမ်ား ႏွင့္ SIM ကတ္အသစ္မ်ား ၀ယ္ယူသူမ်ားပါ မိမိတုိ႔၏ SIM ကတ္မ်ား အားႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ထုတ္ေပးသည့္ သက္ေသခံကတ္ျပားတစ္ခုခု (မွတ္ပုံတင္ သုိ႔မဟုတ္ ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသားကတ္ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ ပတ္စ္ပို႔ကတ္ သို႔မဟုတ္ အစုိးရမွ ထုတ္ေပးထား သည့္ သက္ေသခံကတ္ျပား တစ္ခုခုႏွင့္) ႏွင့္အတူ နီးစပ္ရာ MPT ၏ ဆိုင္မ်ားသို႔ လာေရာက္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ၾကရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ MPT Sim Card သုံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ လြယ္လြယ္ကူကူစာရင္းသြင္းမွတ္ပံု တင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ မိမိကိုယ္တိုင္ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ၀င္ေရာက္၍ စာရင္းသြင္းမွတ္ပံုတင္ႏိုင္ျခင္း၊ MPT ၏ ဆိုင္မ်ားတြင္ စာရင္းသြင္းမွတ္ပံုတင္ႏိုင္ျခင္း အစရွိတဲ့ ပိုမိုလြယ္ကူေစမည့္အျခားနည္းလမ္းမ်ား ျဖင့္လည္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ ရန္ၾကိဳးစားလ်က္ရွိပါသည္။ MPT အေရာင္းဆိုင္မ်ားကို  http://bit.ly/2bhofHS တြင္၀င္ေရာက္ ၾကည္႕ရႈ႕ႏိုင္ပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ဆက္လက္ထုတ္ျပန္သြားမည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဆက္လက္ေစာင့္ျကည့္ေပး ေစလိုပါသည္။ ဆင္းကတ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အခက္အခဲမ်ားရွိပါက MPT ၏ Call Center နံပါတ္ ၁၀၆ သို႔ေခၚဆို ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Read FAQ for Sim Registration >> http://www.blog.myanmardigitallife.com/faq-for-mpt-sim-registration/