အေရးႀကီး အလုပ္ကိစၥမ်ားကို ဖုန္းေျပာရတဲ့ အခါမွာ ေမ့ေလ်ာ့သြားတတ္ၾကပါတယ္။ မိသားစု၀င္မ်ား ဖုန္း ေျပာၾကတဲ့ အခါမွာလည္း ေျပာရမယ့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သတိေမ့ေနတဲ့ အျဖစ္မ်ိဳးေတြလည္း ျဖစ္ဖူးၾကမွာပါ။ အလုပ္ကိစၥမ်ားအတြက္ ေန႔စဥ္ ဖုန္းေျပာေနရသူမ်ား၊ သတိေမ့တတ္သူမ်ားအတြက္ ဒီျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္တာက Cinntich ျဖစ္ပါတယ္။ သူက သင့္ရဲ႕ Contact တစ္ေယာက္အတြက္ မွတ္စုမ်ားကို မွတ္သားေပးႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီလူနဲ႔ သင္ ဖုန္းေျပာတဲ့ အခါမွာ ေျပာရမယ့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သူက သင့္အား ျပသေပးႏုိင္ပါတယ္။

၁။ Cinntich ကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ဖြင့္လွ်င္ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ျပသမွာပါ။ ညာဘက္မွ ဘယ္ဘက္သို႔ ပြတ္ဆြဲၾကည့္ပါ။ Home Screen ေရာက္လွ်င္ အေပၚထိပ္မွ လူပံု ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။ ေနာက္အဆင့္မွာ သင္ မွတ္စုေရးထားခ်င္တဲ့ Contact ကို ေရြးပါ။

1

၂။ အေပၚထိပ္မွ အေပါင္း ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။

2
၃။ မွတ္စုေရးသားပါ။ အေပၚထိပ္မွ အမွန္ျခစ္ ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။

3

၄။ ဒါဆိုလွ်င္ အဲဒီ Contact ထံ သင္ဖုန္းေခၚတဲ့ အခါမွာ Notification Bar မွာ Cinntich က အဲဒီလူအတြက္ မွတ္စုရွိေၾကာင္း ျပသေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အသံျဖင့္လည္း အသိေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Notification Bar မွ Notification ကို တစ္ခ်က္ႏွိပ္လွ်င္ သင္ ေရးသားထားတဲ့ မွတ္စုကို ျပသေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မွတ္သားထားတာေတြကို သင့္ မိတ္ေဆြအား ေျပာျပႏုိင္ပါၿပီ။

4


၅။ Cinntich Home Screen ရဲ႕ ညာဘက္အေပၚေထာင့္မွ ေဒါင္လိုက္ အစက္သံုးစက္ကို ႏွိပ္ၿပီး Settings ထဲကို သြားပါ။ Debriefing Interval ကို ႏွိပ္လွ်င္ Notification ျပသေပးထားမယ့္ အခ်ိန္ပမာဏကို သတ္မွတ္ႏုိင္ပါတယ္။ Notification Sound ထဲမွာ မွတ္စု မွတ္သားထားတဲ့ လူထံသင္က ဖုန္းေခၚလွ်င္ အခ်က္ျပေပးမယ့္ Notification Sound ကို ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါတယ္။

5
Cinntich ရဲ႕ ဖိုင္အရြယ္အစားဟာ 3.1MB ရွိၿပီး Android 3.0 နဲ႔ သူ႕အထက္မွာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ေအာက္ပါ Link မွာ ရယူႏိုင္ပါတယ္။

https://goo.gl/1pwWul