ပို႕ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ မိုဘိုင္းဖုန္းသံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႕အသံုးျပဳေနေသာ ဆင္းကတ္မ်ားအား သက္ဆုိင္ရာေအာ္ပေရတာ အသီးသီးႏွင့္ ဆက္သြယ္ကာ အသံုးျပဳသူမ်ား၏ မိုဘိုင္းလံုျခံဳမႈကာကြယ္ေရးအတြက္ မွတ္ပံုတင္ထား ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ စနစ္တက် မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိသည့္ဆင္းကတ္မ်ားအား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁) ရက္မွစတင္ကာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း ယာယီရပ္စဲသြားမည္ျဖစ္ျပီး စနစ္တက်မွတ္ပံုတင္ျပီးမွ သာျပန္လည္သံုးစြဲ ခြင့္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ားျပည္သူလံုျခံဳေရးကို ထိေရာက္စြာအကာအကြယ္ ေပးႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ ဝန္ၾကီးဌာန၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ အူရီဒူး၊ MPT ႏွင့္ တယ္လီေနာ ဆင္းကတ္မ်ားကို အသံုးျပဳသူမ်ားအားလံုး ဆင္းကတ္မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

အူရီဒူးအေနျဖင့္ သံုးစြဲသူမ်ား ဆင္းကတ္မွတ္ပံုတင္ရန္အတြက္ လြယ္ကူအဆင္ေျပေစမည့္နည္းကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးထားပါသည္။ အူရီဒူးသံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ *666# ကုိ ေန႕စဥ္ ၂၄ နာရီပတ္လံုး အခမဲ့ေခၚဆုိကာ မိမိ၏ဆင္းကတ္ကို မွတ္ပံုတင္ထားျခင္း ရွိ/မရွိိ စစ္ေဆးႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ မိုဘိုင္းဖုန္းသံုးစြဲသူမွ မိမိ၏ ဆင္းကတ္သည္ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိပါက မိမိႏွင့္အနီးဆံုး အူရီဒူးအမွတ္တံဆိပ္အေရာင္းဆိုင္ မ်ားသို႕ သြားေရာက္ျပီး ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား (သို႕မဟုတ္) ေက်ာင္းသားကတ္၊ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ စသည့္ သက္ေသခံကတ္ျပား မိတၱဴတစ္ခုျဖင့္ ဆင္းကတ္မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို လြယ္ကူစြာျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

အူရီဒူး၏ Website link (သို႕မဟုတ္) My Ooredoo Application ျဖင့္ လြယ္ကူစြာ မွတ္ပံုတင္ႏုိင္ ရန္ ေနာင္တြင္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည့္ အစီအစဥ္မ်ားလည္းရွိပါသည္။ အဆိုပါ လြယ္ကူျမန္ဆန္သည့္နည္း စနစ္ျဖင့္ ဆင္းကတ္မွတ္ပံုတင္ျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အစီအစဥ္ကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ အဆင့္သင့္ျဖစ္ သည္ႏွင့္တစ္ျပိဳင္တည္း အူရီဒူးမွသံုးစြဲသူမ်ားထံသို႕ အူရီဒူးျမန္မာမွ အေၾကာင္းၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ဆင္းကတ္ဝယ္ယူျပီးသည္ႏွင့္တစ္ျပိဳင္နက္ SIM Pack ေပၚရွိ PIN No. နဲ႕ PUK No. ကို မွတ္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အကယ္၍ ဆင္းကတ္ေပ်ာက္/ပ်က္ခဲ့ပါက အဆိုပါနံပါတ္မ်ားကို တင္ျပျခင္းျဖင့္ မိမိဆင္းကတ္ကို လြယ္ကူစြာျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားရယူ ျဖစ္ပါသည္။ သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ဆင္းကတ္ဝယ္ယူသည့္အခါတြင္ ဆင္းကတ္ခ်ိဳးျပီးေနာက္ SIM Pack ကို သိမ္းထားျပီး သံုးစြဲသူအေနျဖင့္ မိမိဆင္းကတ္၏ PIN No. ႏွင့္ PUK No. တို႕ကိုသိရွိမွသာလ်င္ ပိုင္ဆိုင္မႈပိုမိုခုိင္မာႏုိ္င္မည္ျဖစ္သျဖင့္  ကတ္ေပ်ာက္/ ကတ္ပ်က္ျဖစ္လ်င္ အလြယ္တကူ ျပန္လည္သြားေရာက္ ထုတ္ယူႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။