Sunday, August 7, 2016

♪ “Android N ကို ျမည္းစမ္းၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္” ♫


Google I/O က်င္းပၿပီးသည့္ေနာက္တြင္Google သည္Android N ဟုအမည္ ေပးထားေသာမိုဘိုင္းOSအသစ္ကိုထုတ္လုပ္လိုက္ပါသည္။Android N ကို လည္းAndroid Nougat ဟုယခုအခ်ိန္တြင္တရား၀င္အမည္လည္း ေပးလိုက္ ပါသည္။Nougat ဆိုသည္မွာကေလးမ်ားစားေသာအခ်ဳိမုန္႔တစ္မ်ဳိး၏အမည္ ျဖစ္ပါသည္။
Android N သည္စမ္းသပ္ကာလအဆင့္တြင္ရွိသျဖင့္ မည္သည့္ ဟန္းဆက္တြင္မွ ေတြ႕ရဦးမည္မဟုတ္ပါ။ ေတြ႕ျခင္းေတြ႕လွ်င္Nexus ဖုန္းမ်ား ေပၚ၌ဦးစြာေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။Android N ၏အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကိုမည္သည့္ ဖုန္းတြင္မွမေတြ႕ရမီအႀကိဳျမည္းစမ္းၾကည့္လိုပါသလား။Android N Developer Preview ကို၂၀၁၆ခုႏွစ္ ေမလ၁၈ရက္ေန႔ကပင္Google ကႀကိဳတင္ထုတ္ေပးခဲ့ သျဖင့္ ျမည္းၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။သို႔ေသာ္မည္သည့္ဟန္းဆက္ ႏွင့္ အဆင္သင့္မည္ကိုကြက္တိမေျပာႏိုင္သျဖင့္Android N ျမည္းစမ္းသူတို႔ သည္ လိုက္ဖက္မည့္ဟန္းဆက္ကိုမိမိဘာသာစမ္းသပ္ရင္းရွာေဖြၾကည့္ဖို႔ လိုပါမည္။ယခင္အႀကိမ္မ်ားကထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာAndroid OS preview အသစ္ မ်ားအားdownload ဆြဲခ်ၿပီးNexus device မ်ားေပၚတြင္install ျပဳလုပ္သံုးစြဲရ ျခင္းသည္ေခါင္းကိုက္စရာျဖစ္ေလ့ရွိပါသည္။သို႔ေသာ္ယခုအႀကိမ္တြင္မူ Google သည္Android N Public Beta အားNexus device ေပၚသို႔install လုပ္ၿပီး အသံုးျပဳရျခင္းအားအလြန္လြယ္ကူေအာင္စီစဥ္ေပးထားသျဖင့္မည္သူမဆို ယင္းအလုပ္ကိုအလြယ္တကူ ျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကပါလိမ့္မည္။တစ္ခု သတိျပဳရ မည္မွာAndroid N Public Beta သည္အၿပီးသတ္ထုတ္လုပ္ထားေသာ OS မဟုတ္ေသးသည္ဆိုသည့္အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္မထင္မွတ္ဘဲ Software ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား (bugs) မ်ားကိုအၿပီးသတ္OSမွာထက္ ပို၍ ေတြ႕ႀကံဳရႏိုင္ေျခရွိပါသည္။
သို႔ရာတြင္ယင္းbug မ်ားကိုအၿပီးသတ္version တြင္ပါမလာေအာင္Google က ျပဳျပင္ေပးသြားပါလိမ့္မည္။Android N Public Betaကိုစမ္းသပ္အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီ ဟုGoogle ကတရား၀င္ထုတ္ျပန္ေပးထားေသာdevice စာရင္းကိုဤသို႔ ေတြ႕ရပါမည္။ယင္းအထဲတြင္Nexus 6 / Nexus 9/ Nexus 5X/ Nexus 6P/ Nexus Player တို႔အျပင္Google pixel C ႏွင့္Android One တို႔ပါ၀င္သည္။
Google ၏Android Beta Program အသစ္တြင္Android အားdownload ဆြဲရျခင္းသည္႐ိုးရွင္းလြယ္ကူပါသည္။ယင္းprogramme သို႔စာရင္းသြင္းေသာ မည္သည့္device မဆို ေနာက္ဆံုးထြက္Android OS ရသည့္အခါတိုင္းOTA update ျပဳလုပ္ခြင့္ေပးပါမည္။Android Beta Program သို႔စာရင္းသြင္းရန္ အတြက္ယင္းႏွင့္တြဲဖက္သံုးႏိုင္သည္ဟု ေထာက္ခံထားေသာNexus device တစ္ခုခုကိုသံုးၿပီးbrowser ကိုဖြင့္ရပါမည္။ၿပီးလွ်င္www.g.co/androidbeta လိပ္စာအတိုင္းဆက္သြားရပါမည္။Google account (Gmail account) ကိုသံုးၿပီးsign in ၀င္ရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းခံရပါမည္။ယင္းpage သို႔ေရာက္လွ်င္ ေအာက္ဘက္သို႔ဆင္းၿပီးEligible devices ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ကိုရွာရပါမည္။ မိမိSign in ၀င္ထားေသာNexus device သည္Compatible Nexus device စာရင္း၀င္ျဖစ္ပါကယင္းကို ေအာက္ဘက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါမည္။Beta program တြင္စာရင္းမသြင္းထားရေသးပါ။စာရင္းမသြင္းထားေၾကာင္းကို လည္း လာ၍ေျပာပါမည္။ယင္းေနာက္တြင္beta programme သို႔မိမိ စာရင္း သြင္းရန္ဆႏၵရွိေသာdevice ကိုရွာရပါမည္။ၿပီးလွ်င္ယင္းေဘးရွိ အစိမ္းေရာင္ ျဖင့္ ျပထားေသာbutton တြင္ကလစ္ႏွိပ္ရပါမည္။ထိုအခါterms and condition ဟူေသာစည္းကမ္းခ်က္စာရင္းကိုလာျပပါမည္။ယင္း၏ ေအာက္ဘက္ တြင္သေဘာတူေၾကာင္းေျပာရန္စာသားႏွင့္ ေလးေထာင့္ကြက္ တစ္ခုပါ၀င္ပါမည္။I agree ဟူေသာစာသားေဘးမွ ေလးေထာင့္ကြက္တြင္ အမွန္ျခစ္ေပၚေအာင္တစ္ခ်က္ႏွိပ္ရပါမည္။
ၿပီးလွ်င္join beta ကိုကလစ္ဆက္၍ႏွိပ္ရပါမည္။ထိုအခါတြင္message box တစ္ခုေပၚလာပါမည္။ယင္းmessage box ထဲတြင္မိမိ၏device အားAndroid beta program ထဲသို႔စာရင္းသြင္းၿပီးေၾကာင္းလာ၍ေျပာပါမည္။ ထို႔ျပင္ မၾကာမီ၌System update ကိုမိမိ၏device သို႔ခ်ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလာ၍ ေျပာပါမည္။Update ထြက္ပါလ်က္ႏွင့္ ေရာက္မလာေသးဟုဆိုပါကsetting > About > System update အတိုင္း၀င္၍စစ္ေဆးဖို႔လည္းအသိေပးပါမည္။ ထိုစာသားကိုဖတ္ၿပီးလွ်င္ok ကိုႏွိပ္၍ ေရွ႕ဆက္ရပါမည္။Okႏွိပ္ၿပီး မၾကာမီ မွာပင္မိမိ၏Android device (Oyrm Nexus 6 ) ေပၚသို႔update Notification ေရာက္လာပါမည္။သို႔ေသာ္အမွန္တကယ္update ေရာက္လာဖို႔ကိစၥတြင္ ႏွစ္ဆယ့္ေလးနာရီ အထိလည္းၾကာႏိုင္ပါသည္။အကယ္၍update Notification မရလာဟုဆိုပါကအင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္းရွိမရွိဦးစြာစစ္ေဆးသင့္ပါ သည္။ယင္းေနာက္တြင္Setting > About > System updates သို႔၀င္ၿပီး update အသစ္ရွိမရွိရွာရပါမည္။အကယ္၍ယခင္ကAndroid 6.0 ကိုယင္း device ေပၚ၌manual flash လုပ္ထားခဲ့လွ်င္OTA update ကိုလက္ခံရရွိမည္ မဟုတ္ပါ။ထိုအခါမ်ဳိးတြင္Verification မေအာင္ျမင္ေၾကာင္းအသိေပးစာကို လက္ခံရရွိပါမည္။ထိုသို႔ျဖစ္လာခဲ့လွ်င္OTA ကို ေစာင့္မည့္အစားAndroid N ကိုယင္းdevice ေပၚတြင္manual flash လုပ္ဖို႔လိုပါမည္။အကယ္၍update notification ကို ျမင္ရၿပီဟုဆိုလွ်င္ယင္းnotification ကိုဖိၿပီး ေအာက္သို႔ ဆြဲခ်ပါ။ၿပီးလွ်င္download ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ ေနာက္ထပ္ေပၚလာမည့္Windows တြင္ဤAndroid OS N အားမိမိ၏device ေပၚတြင္install လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လာ၍ေျပာပါမည္။
ထိုWindow ထဲတြင္Android N အေၾကာင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ကိုလာ၍ေျပာပါမည္။ ယင္းထဲတြင္Android N တြင္အသစ္ပါလာမည့္feature ျဖစ္ေသာmulti - window support အေၾကာင္းပါပါမည္။notification မ်ားကိုတိုက္႐ိုက္ အေၾကာင္း ျပန္ၾကားႏိုင္ေသာfeature အေၾကာင္းလည္းပါပါမည္။Android N၏အရြယ္အစားမွာdevice တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုၾကားတြင္မတူပါ။Nexus 6 တြင္ 850 MB ရွိၿပီးAndroid GP တြင္1120.7 MB ရွိပါသည္။မိုဘိုင္းအင္တာနက္ ေပၚတြင္ကုန္က်စရိတ္အလြန္မ်ားပါမည္။မိုဘိုင္းအင္တာနက္မွာလိုင္းအတက္ အက်အလြန္မၿငိမ္သျဖင့္လိုင္းျပတ္က်ခဲ့လွ်င္ေငြေၾကးအကုန္အက်လည္းမ်ားပါမည္။ ေရြးသင့္သည္မွာWi-Fi အင္တာနက္ျဖစ္ပါသည္။မည္သည့္နည္းလမ္းကို ေရြးသည္ျဖစ္ေစDownload ခ်ေတာ့မည္ဟုဆံုးျဖတ္လိုက္ၿပီးလွ်င္Download tab ေနရာတြင္တစ္ခ်က္ႏွိပ္ရပါမည္။Download ခ်ၿပီးခ်ိန္တြင္Android N Developer Preview ကိုစတင္install လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ၿပီးလွ်င္install process ကိုစရန္အတြက္Restart & install ကိုႏွိပ္ရပါမည္။ယင္းေနာက္ပိုင္းတြင္Android N update အသစ္မ်ားကိုupdate လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္းအသိေပးစာကို ေလးပတ္ သို႔မဟုတ္ ေျခာက္ပတ္တစ္ႀကိမ္အလိုအေလ်ာက္လက္ခံရရွိေနပါမည္။ ယင္းသို႔ အသိေပးစာလက္ခံရရွိေနမည္မွာAndroid N ကိုအၿပီးသတ္ ထုတ္ေစ သည့္အဆင့္ျဖစ္ေသာ၂၀၁၆ခုႏွစ္စက္တင္ဘာလကုန္ဆံုးခ်ိန္အထိ ျဖစ္ပါ သည္။
Preview 1သည္Android N ၏ပထမဆံုးထုတ္Version သို႔မဟုတ္Android N alpha version ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။Preview 2 ႏွင့္Preview 3 တို႔သည္Android N အားတစ္ဆင့္ထက္တစ္ဆင့္ ျမႇင့္တင္လာေသာbeta version မ်ား ျဖစ္ပါ မည္။Preview 4 ၌Final APIS (Application Program Interface)ပါ၀င္ လာမည္ျဖစ္ၿပီးOffical SDK (Software Developer Kit) ႏွင့္Play Publishing တို႔ကိုပါရရွိပါမည္။Preview 5 တြင္အၿပီးသတ္Android N ႏွင့္အနီးစပ္ဆံုး တူညီေသာAndroid N version ကို ေတြ႕ရပါမည္။ယင္းထဲတြင္မဆို စေလာက္ ေသာစမ္းသပ္ျပဳျပင္စရာမ်ားသာက်န္ပါလိမ့္မည္။Android N အၿပီးသတ္ version သည္Preview 5 ေနာက္တြင္ထြက္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။Android N Public beta သံုးစြဲရင္း ေတြ႕ႀကံဳရေသာအခက္အခဲႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကို www.tinycrrl.com/ znslukb သို႔feedback ေပးႏိုင္သည္။ယင္းထဲတြင္device specific ျဖစ္ေသာကိစၥမ်ားSystemပိုင္းဆိုင္ရာခ်ဳိ႕ယြင္းေဖာက္ျပန္မႈမ်ား၊ Google App bugs မ်ားပါ၀င္ႏိုင္သည္။ထိုလမ္းေၾကာင္းမွမဟုတ္ဘဲfeedback ကိုAndroid N Quick Setting tile မွတစ္ဆင့္လည္း ေပးႏိုင္သည္။Setting > About > send feedback for this device မွတစ္ဆင့္သြားရပါမည္။

Android N Developer Previewအားဖယ္ထုတ္ျခင္းသို႔မဟုတ္uninstall လုပ္ျခင္းသည္လည္းinstall လုပ္ျခင္းကဲ့သို႔ပင္လြယ္ကူပါသည္။ www.g.co/androidbeta page သို႔သြားၿပီးယင္းေနာက္မိမိ၏device ေဘးဖက္ တြင္ ျပထားေသာunenroll device button ေနရာတြင္တစ္ခ်က္ႏွိပ္ရပါမည္။ ယင္းသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္တစ္ခါတစ္ရံတြင္မိမိ၏device ေပၚတြင္ရွိေသာdata အားလံုးကိုလည္းဖ်က္ခ်သြားတတ္ပါသည္။သို႔ျဖစ္၍unenroll မလုပ္မီတြင္ Android ႏွင့္ယင္းထဲမွdata မ်ားကိုဦးစြာbackup လုပ္သင့္ပါသည္။

ဧဧသက္(ျဖိဳးဓနဒစ္ဂ်စ္တယ္ဓာတ္ပံု)
Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal

No comments:

Post a Comment