ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဦးေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (MPT) သည္ ယခုအခါ သံုးစဲြသူအားလံုး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစရန္အတြက္ MPT၏ Nano ဆင္းကတ္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလမ္းညႊန္စာအုပ္ကို MPT အမွတ္တံဆိပ္စတိုးဆိုင္မ်ားတြင္ ရႏိုင္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သက္တမ္းရွည္ၾကာဆံုးဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ယခုအခါတြင္ MPT၏ ၀န္ေဆာင္မႈကို သံုးစြဲသူေပါင္း သန္း၂၀ေက်ာ္ရွိျပီျဖစ္သကဲ့သို႔ MPT ၏ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ား၊ အထူးဆုမ်ား ႏွင့္ ပရိုမိုးရွင္းအစီအစဥ္မ်ားကို အျမဲအားေပးေနသူမ်ားအတြက္ ျပဳလုပ္ေပး သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

မည္သည့္ ဟန္းဆက္အမ်ဳိးအစားႏွင့္မဆုိ တြဲဖက္အသုံးျပဳႏုိင္မည့္ MPT Nano SIM မ်ားသည္ MPT သုံးစြဲသူမ်ား လက္ရွိအသုံးျပဳေနသည့္ Micro ႏွင့္ ပုံမွန္အရြယ္အစားရွိ SIM ကတ္မ်ားကုိ ပုိမုိၿပီးျပည့္စုံေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ Nano SIM ကတ္တြင္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္ေပါင္း ၂၄၀ ေက်ာ္ႏွင့္ စာတုိအေယာက္ ၄၀ စာကုိ လက္ခံသိမ္းဆည္းထားႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ MPT သုံးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ လက္ရွိအသုံးျပဳေနေသာ ဆင္းကတ္ ေပ်ာက္ဆုံးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ပ်က္စီးျခင္းမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားသည့္အခါ Nano SIM ကတ္မ်ားကို ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

MPT သုံးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ လမ္းညြန္စာအုပ္မ်ားကို MPT အမွတ္တံဆိပ္ရွိေသာ ဆိုင္မ်ားတြင္ အခမဲ့ ရယူႏိုင္ျပီး အဆိုပါ လမ္းညြန္ စာအုပ္တြင္  MPT သံုးစြဲသူမ်ားကို အေထာက္္အကူ ျဖစ္ေစႏုုိင္မည့္ ၀န္ေဆာင္မႈအသီးသီး၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ား၊ အင္တာနက္ Package ၀န္ေဆာင္မႈ၊ အင္တာနက္ Setting အသံုးျပဳမႈမ်ား၊ ထပ္ေဆာင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ Tourism SIM ကတ္အေၾကာင္း၊ SIM ကတ္မ်ား ပ်က္စီး၊ ေပ်ာက္ဆံုးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ာအား ေျဖရွင္းနည္း၊ Call Centre အစရွိသည္ တုိ႔ႏွွင့္အတူ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ MPT အမွတ္တံဆိပ္ရွိ ဆုိင္မ်ား စာရင္းကိုလည္း ထည့္သြင္းထားပါသည္။

အသံုးျပဳသူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈအျပည့္အဝေပးႏုိင္ရန္အတြက္ MPT အမွတ္ တံဆိပ္ရွိ ဆုိင္ခြဲမ်ားကုိ ဆူးေလ၊ လမ္း ၄၀ ၊ ပန္းဆိုးတန္း ႏွင္ ့အလံုၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ တုိးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး မနက္ ၉:၃၀ မွ ညေန ၅:၃၀ အထိ (တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔ထိ) ၀န္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိပါသည္။

MPT သည္ ကြန္ရက္မ်ားကုိ ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ျခင္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈအသစ္မ်ားကုိ တီထြင္ဖန္တီးျခင္း၊ ပ႐ိုမုိးရွင္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေပးျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳသူမ်ား ပိုမို အဆင္ေျပေစရန္ အတြက္ရည္ရြယ္ျပီး မၾကာမီကာလအတြင္း MPT အမွတ္တံဆိပ္ရွိဆိုင္မ်ားတြင္ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးခ်ိန္မ်ားကုိပါ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။