Sunday, July 24, 2016

♪ “ကိုယ္ေရးလံုၿခံဳမႈအတြက္VPN” ♫


ယခုအခ်ိန္တြင္အင္တာနက္ဆင္ဆာမလုပ္သေလာက္နီးနီး ျဖစ္သည့္အတြက္ မိမိၾကည့္လိုရာကိုအြန္လိုင္းေပၚတြင္လြတ္လြတ္လပ္လပ္ၾကည့္ႏိုင္သည့္အေျခအေနရွိလာပါသည္။ မိမိပို႔လို သည့္သတင္း၊လႊင့္တင္လိုသည့္post တို႔ကိုလည္း လြတ္လပ္စြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္လာပါသည္။ထိုအေျခအေနမ်ဳိးတြင္VPN (Virtual Private Network) လိုပါဦးမည္ေလာဟုေမးစရာရွိပါသည္။လိုပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္အင္တာနက္သည္အႏၲရာယ္ရွိေသာေနရာျဖစ္ေန၍ ျဖစ္ပါသည္။အင္တာနက္သံုးစြဲ သူတို႔ကမိမိအားေစာင့္ၾကည့္ေနသူမရွိဟု ထင္ၾကပါသည္။ထိုသို႔မဟုတ္ပါ။ေငြေၾကးရယူမႈအတြက္လည္းေကာင္း၊အေရး ႀကီးသတင္းအခ်က္အလက္ႏႈိက္ယူမႈအတြက္လည္းေကာင္း၊လံုၿခံဳမႈအားနည္း ေသာdevice မ်ားကိုအြန္လိုင္းေပၚတြင္ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္မသမာသူအမ်ား အျပား ရွိပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္အထိအရွမခံသည့္အေျခအေနမ်ဳိးတြင္VPN ကို သံုးဖို႔လိုအပ္ပါသည္။VPNသည္ကြန္ရက္သံုးစြဲသူ၏လံုၿခံဳေရးကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ပါသည္။VPN ကကြန္ရက္သံုးစြဲသူ၏ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ISP သို႔မဟုတ္Website သို႔ေပါက္ၾကားျခင္းကိုရပ္တန္႔ေစသည္။သို႔ေသာ္မိမိက ေပးပို႔ေသာdata၊မိမိထံလႊဲယူေသာdata တို႔သည္VPN လမ္းေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ ျဖတ္သန္းေနရပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္လံုးလံုးလ်ားလ်ားဖံုးကြယ္ေနသည္လည္း မဟုတ္ပါ။ကိုယ္ေရးလံုၿခံဳမႈတံတိုင္းကိုရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ေဖာက္ထြင္းၾကည့္လိုသူတစ္ဦးဦးကတစ္နည္းနည္းျဖင့္ ရယူႏိုင္စြမ္းရွိေနပါေသးသည္။
လံုး၀အေပါက္အၾကားမရွိလံုၿခံဳေသာကိုယ္ေရးလံုၿခံဳမႈစနစ္ကိုအလိုရွိပါလွ်င္၊ အြန္လိုင္းေပၚရွိမိမိ၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုတစ္စံုတစ္ေယာက္ကေခ်ာင္းေျမာင္း ၾကည့္ျခင္းမခံလိုပါလွ်င္VPN ႏွစ္မ်ဳိးသံုးဖို႔ပင္လိုႏိုင္ပါသည္။VPN ႏွစ္မ်ဳိးရွိ သည့္အခါမိမိကပို႔လႊတ္သည့္data သို႔မဟုတ္မိမိထံေရာက္ရွိလာမည့္data သည္VPN ႏွစ္ခုကိုထက္၀က္စီခြဲၿပီး ျဖတ္သန္းပါမည္။စမွတ္မွဆံုးမွတ္သို႔ ျဖတ္သန္းသည့္data သည္link ႏွစ္ခုမွတစ္ဆင့္ ျဖတ္သန္းမည္ျဖစ္ရာၾကားျဖတ္ ရယူသူသည္သတင္းအျပည့္အစံုရရန္မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ကံမေကာင္းသည္မွာ VPN account ႏွစ္ခုကိုset up လုပ္ျခင္းသည္ထင္သေလာက္႐ိုးရွင္း လြယ္ကူ မႈမရွိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။အလြယ္ကူဆံုးနည္းလမ္းမွာမိမိ၏ကြန္ပ်ဴတာကိုVirtual PC အျဖစ္ပထမဆံုးဖန္တီးရပါမည္။ယင္းVirtual PC ေပၚမွေန၍VPN ကို သံုးမည္ဆိုလွ်င္VPN ႏွစ္ထပ္ခံသည့္သေဘာျဖစ္၍ေပါက္ၾကားမႈမရွိေသာVPN ကိုရရွိပါမည္။မိမိ၏ကြန္ပ်ဴတာကိုvirtual PC အျဖစ္ဖန္တီးရန္Virtual Box Software လိုပါသည္။Software ေရာင္းေသာဆိုင္မ်ားတြင္ရွာေဖြ ေမးျမန္းၿပီး ၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္။ေနာက္ဆံုးထုတ္version ကိုသံုးလိုလွ်င္ www. virtualbox.org မွdownload ခ်ၿပီးအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။Network access လုပ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။Network reset လုပ္မည္လားဟုေမးသည့္ အခါyes ကိုေရြးရပါမည္။ယင္းေနာက္တြင္Virtual Box ၏default setting မ်ားအတိုင္း ကြန္ပ်ဴတာကိုသံုးစြဲႏိုင္ပါသည္။Virtual PCအျဖစ္သံုးသည့္အခါ မိမိ၏OS ကို Virtual Box အတြင္းမွေန၍run ရပါမည္။Windows အထဲမွ ေန၍ Virtual Box ကိုဖြင့္ၿပီးသံုးသြားႏိုင္သည္။မူလWindows ႏွင့္ေရာယွက္ ႐ႈပ္ေထြးမႈ မရွိေစရန္ အျခားOS ကိုသံုးျခင္းကပိုေကာင္းပါသည္။
ထိုကိစၥအတြက္သင့္ေတာ္သည္မွာLinux Mint ျဖစ္ပါသည္။ အခမဲ့ရရွိႏိုင္ ေသာOS ျဖစ္ၿပီးwww.linuxmint.com မွေန၍download ခ်ၿပီးသံုးႏိုင္ပါ သည္။Linux ႏွင့္မရင္းႏွီးသူမ်ားအေနျဖင့္အြန္လိုင္းမခ်ိတ္ဘဲVirtual Box ထဲမွLinux Mint သံုးျခင္းကိုႀကိဳတင္ေလ့လာထားသင့္ပါသည္။OS တို႔၏ သဘာ၀မွာဖိုင္အရြယ္ႀကီးပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္Transmission Software ကိုသံုးၿပီးtorrent ဖိုင္အျဖစ္download ခ်ကအလြန္ျမန္ပါမည္။Torrent ႏွင့္မရင္းႏွီးပါကဤအတိုင္းdownload ခ်ႏိုင္ပါသည္။Virtual Boxကို စတင္ အသံုးျပဳရန္application ကိုဖြင့္ပါ။Menu Bar ေပၚမွNew တြင္ကလစ္ႏွိပ္ပါ။ ေပၚလာေသာအကြက္တြင္မိမိ၏Virtual Machine အတြက္အမည္ေပးပါ။Type တြင္Linux ကိုေရြးပါ။Version တြင္Other Linux ကိုေရြးပါ။Hardware ပိုင္း ေတာင့္တင္းလွ်င္64 bit version ကိုေရြးပါ။Virtual hard drive size မွ လြဲၿပီးက်န္သည့္အရာမ်ားကိုdefault အတိုင္းထားႏိုင္သည္။Linux Mint အတြက္Virtual drive size ကို10 GB ထားေပးရပါမည္။ယင္းထက္ေလွ်ာ့၍ ရေသာ္လည္း10 GB ထားလွ်င္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္အလုပ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိပါသည္။ ယင္းေနာက္တြင္New OS ကိုဆက္၍ေရြးခ်ယ္ရပါမည္။ၿပီးလွ်င္start ကိုႏွိပ္ရ ပါမည္။Start up disk အားေရြးခ်ယ္ရန္Virtual Box ကေျပာပါမည္။Download ခ်ထားေသာLinux mint ISO ဖိုင္ကိုညႊန္ျပေပးရပါမည္။ၿပီးလွ်င္start linux mint ကိုေရြးၿပီးကလစ္ႏွိပ္ရပါမည္။ထိုအဆင့္မွစၿပီးVirtual Machine ၏boot menu ကိုဖန္တီးပါမည္။ၿပီးလွ်င္OS ဖိုင္အားဆြဲတင္လာသည္ကိုေခတၱေစာင့္ ရပါမည္။OS ကိုinstall လုပ္လိုပါကVirtual Box ထဲရွိdesktop icon ကို ဘယ္ကလစ္ႏွစ္ခ်က္ႏွိပ္ရပါမည္။
ၿပီးလွ်င္host လုပ္ေပးထားေသာPC (Windows PC) သို႔ထြက္VPN account သစ္အတြက္sign up လုပ္ေပးရပါမည္။အခမဲ့သံုးအတြက္သင့္ေတာ္သည္ မွာTotal VPN ျဖစ္ပါသည္။www.totalvpn.com မွတစ္ဆင့္၀င္ၿပီးအခမဲ့ account ျပဳလုပ္ရပါမည္။Account အတြက္အမည္၊အီးေမးလိပ္စာႏွင့္ password တို႔ကို ျဖည့္စြက္ေပးရပါမည္။ယင္းေနာက္တြင္Windows version အတြက္Software ကိုdownload ခ်ႏိုင္ပါသည္။ၿပီးလွ်င္install လုပ္ပါမည္။ အင္တာနက္ခ်ိတ္ကာအဆိုပါVPN Software ထဲမွတစ္ဆင့္Signin ၀င္ပါမည္။ VPN ထဲမွတစ္ဆင့္သြားၾကပါမည္။အခမဲ့သံုးစြဲခြင့္ျပဳေသာTotal VPN တြင္ မိမိ ၏မူရင္းႏိုင္ငံအျဖစ္ႏိုင္ငံသံုးခုကိုသာေရြးခ်ယ္ခြင့္ျပဳပါသည္။ႏိုင္ငံတစ္ခုခုကိုေရြးခ်ယ္ၿပီးယင္းလမ္းေၾကာင္း အတိုင္းသြားရပါမည္။အခမဲ့version ျဖစ္သည့္ အတြက္ option အေတာ္မ်ားမ်ားအေရာင္မွိန္ထားသည္ကိုေတြ႕ရပါမည္။ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ျပဳထားေသာႏိုင္ငံသံုးခုထဲမွတစ္ခု ကိုေရြးပါ။ယင္းေနာက္connect button ေနရာတြင္ကလစ္ႏွိပ္ပါ။စင္ကာပူႏိုင္ငံကိုေရြးခ်ယ္ျခင္းသည္ စိတ္အခ် ရဆံုးျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။ၿပီးလွ်င္Virtual Machine ထဲသို႔ ျပန္၀င္ပါ။ Browser ကိုဖြင့္ပါ။Linux Mint ထဲတြင္Firefox ကိုႀကိဳတင္ထည့္သြင္းေပးထား ပါသည္။ၿပီးလွ်င္Virtual Box ထဲ၌VPN တစ္ခုကိုထပ္သံုးၾကပါမည္။ထိုကိစၥ အတြက္www.privatetunnel.com သို႔၀င္ၿပီးPrivate Tunnel account အသစ္ တစ္ခု ျပဳလုပ္ရပါမည္။ထိုVPN မွေန၍တစ္လလွ်င္data 2GB သာအခမဲ့ သံုးခြင့္ ရပါမည္။သာမန္အသံုးအတြက္ယင္းပမာဏမွာလံုေလာက္ပါသည္။Account လုပ္ၿပီးလွ်င္log in ၀င္ရပါမည္။ယင္းေနာက္setting ကိုရွာၿပီးကလစ္ႏွိပ္ရ ပါမည္။ၿပီးdownload profile button တြင္ကလစ္ႏွိပ္ရပါမည္။ၿပီးလွ်င္browser ၌ေပၚေစလိုေသာႏိုင္ငံႏွင့္ၿမိဳ႕အမည္ေရြးရပါမည္။မေရြးမီpassword ထည့္ေပး ရန္လိုပါသည္။
ယင္းေနာက္Private tunnal application ကိုdownload ခ်ၿပီးသိမ္းဆည္းရန္ ေရြးခ်ယ္ေပးရပါမည္။ၿပီးလွ်င္Virtual Box ထဲမွLinux Mint ထဲ၀င္ၿပီးTerminal ဖြင့္ရပါမည္။ၿပီးလွ်င္ေပၚလာေသာအကြက္ထဲ၌Openvpn--config "Downloads/Zurich.ovp" ဟူေသာစာသားကို႐ိုက္ထည့္ေပးပါမည္။ တည္ေနရာ ကိုဇူးရစ္ၿမိဳ႕ဟုျပရန္ျဖစ္ပါသည္။ဤသည္မွာနမူနာမွ်သာျဖစ္ၿပီး မိမိျပေစလိုေသာေနရာႏွင့္download ဖိုင္အမည္ေပၚမူတည္၍မ်က္ေတာင္ အဖြင့္အပိတ္အတြင္းမွစာသားမ်ားကိုေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။အကယ္၍ download ခ်ထားေသာဖိုင္ကိုHome folder သို႔ေရႊ႕မည္ဆိုပါက "filename.ovpn"ကို စာ႐ိုက္ထည့္ဖို႔လိုပါသည္။သို႔ေသာ္Mint password ထည့္ေပးရပါမည္။Mint ၏terminal တြင္networking ေ၀ါဟာရမ်ား၊ အဆက္ အသြယ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္ေနပါမည္။အြန္လိုင္းေပၚ၌မိမိလုပ္လိုသမွ် အလုပ္တို႔ကို Mint အတြင္းမွေန၍လုပ္မည္ဆိုပါကVPN တစ္ခုတည္းသံုးသည္ထက္ပို၍ လံုၿခံဳလာပါမည္။
ဧဧသက္(ျဖိဳးဓနဒစ္ဂ်စ္တယ္ဓာတ္ပံု)
Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal
 
 

No comments:

Post a Comment