Sunday, July 31, 2016

♪ “မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္တက္ဘလက္ကိုBackup လုပ္သည့္အခါ” ♫


မိုဘိုင္းေခတ္ႀကီးထဲတြင္စမတ္ဖုန္းကိုလည္းေကာင္း၊တက္ဘလက္ကိုလည္း ေကာင္း၊ကြန္ပ်ဴတာလိုသာမက ကြန္ပ်ဴတာထက္သာသာထိုးထိုးပင္အသံုးျပဳ လာၿပီျဖစ္ရာဖုန္းႏွင့္တက္ဘလက္ထဲတြင္အေရးႀကီးdataေပါင္းေထာင္ေသာင္းမကရွိလာပါသည္။ဖုန္းႏွင့္ တက္ဘလက္ထုတ္ေသာကုမၸဏီမ်ားကသူတို႔ေရာင္းေသာပစၥည္းမ်ားကိုႏွစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္အသစ္၀ယ္သံုးၾကဖို႔ ရည္ရြယ္သည္ျဖစ္၍ႏွစ္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမိမိပစၥည္းပ်က္ၿပီဟုဆိုလွ်င္ ျပင္၍ရရန္ခဲယဥ္းပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာစမတ္ဖုန္းႏွင့္တက္ဘလက္ထဲမွdataမ်ားကိုမိမိအတြက္အေရးႀကီး သည္ဟုထင္ပါကBackup လုပ္ရန္လိုအပ္ပါမည္။Backupလုပ္ရန္ခဲယဥ္းသည္ လားဟုဆိုလွ်င္မခဲယဥ္းဟုပင္ေျဖပါမည္။အကယ္၍မိမိ၏စမတ္ဖုန္းသို႔မဟုတ္တက္ဘလက္သည္OTG အေထာက္အပံ့ေပးသည္ဟုဆိုပါကOTG စတစ္ထုိးၿပီ ျဖစ္ေစ၊OTG adapter ခံ၍ျဖစ္ေစ၊data မ်ားကိုအသာအယာဆြဲခ်သိမ္းဆည္း ႐ံုသာ ျဖစ္ပါသည္။သို႔ေသာ္ကြၽန္မတို႔ေရႊျမန္မာမ်ားမွာဖုန္းႏွင့္တက္ဘလက္ ၀ယ္လွ်င္လိုခ်င္သည္ကိုသာသိၿပီးမည္သည့္ပစၥည္းမ်ားပါသင့္သည္၊မိမိ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားပါသင့္သည္ကိုမစဥ္းစားၾကပါ။ထို႔ေၾကာင့္Backup လုပ္ၾက စို႔ဟုဆိုလွ်င္ေျခမကိုင္မိလက္မကိုင္မိျဖစ္သည္ကမ်ားပါသည္။ေတာပိုင္း၊ ၿမိဳ႕စြန္းပိုင္းကဖုန္းျပင္ဆိုင္မ်ားဆိုလွ်င္OTG ဆိုသည္ကိုပင္မၾကားဘူး။ အံ့ဖြယ္သုတပါေပ။ေကာင္းပါၿပီ။Backup လုပ္ၾကမည္ဆိုလွ်င္မည္သည့္data မ်ားကအေရးႀကီးပါသနည္း။ေသခ်ာေပါက္အေရးႀကီးသည္မွာcontact list ျဖစ္သည္။contact list ကိုဖုန္းတစ္လံုးမွတစ္လံုးသို႔Bluetooth ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊Wi-Fi ျဖင့္ျဖစ္ေစပို႔ၿပီးအလြယ္တကူbackup လုပ္ႏိုင္သည္။အေၾကာင္းမသိလွ်င္ျဖင့္ contact list ရာဂဏန္းကိုေဘာပင္တစ္ေခ်ာင္းျဖင့္လက္ေညာင္းေအာင္ ကူးရ ႏိုင္သည္။
ဒုတိယအေရးႀကီးသည္မွာSMS ဟုေခၚေသာText message မ်ား။ထိုMessage မ်ားမွာအေၾကာင္းကိစၥေပၚကအေထာက္အထားမ်ား၊သက္ေသခံပစၥည္းမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သလိုဤေလာက ကမၻာေျမေပၚမွာမရွိေတာ့သည့္လူတစ္ေယာက္၏အမွတ္တရအလြမ္းေျပပစၥည္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဓာတ္ပံုႏွင့္ဗီဒီယိုဖုိင္မ်ား ကလည္းမိသားစုအမွတ္တရမွတ္တမ္းမ်ားျဖစ္ခဲ့လွ်င္အေရးႀကီးႏိုင္သည္။ ကုန္လြန္ခဲ့ေသာအခ်ိန္ဟူသည္မွာ ျပန္၀ယ္၍မရႏိုင္စေကာင္း။မိုဘိုင္းဖုန္း ႏွင့္တက္ဘလက္ထဲမွမည္သည့္ dataမ်ားအားbackup လုပ္၍သိမ္းဆည္းမည္ ဟု ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ဆံုးျဖတ္ၿပီးၿပီဆိုလွ်င္မည္သည့္နည္းလမ္းသံုးမည္ကိုစဥ္းစား ၾကပါမည္။Android စနစ္သံုးဖုန္းမ်ားတြင္မ်ားေသာအားျဖင့္ ထုတ္လုပ္သူ ကိုယ္တိုင္ထည့္ေပးလိုက္ေသာbackup tool မ်ားအသင့္ပါလာတတ္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္တန္ဖိုးျမင့္ပစၥည္းမ်ားတြင္ျဖစ္သည္။တန္ဖိုးသင့္ႏွင့္တန္ဖိုး နိမ့္ပစၥည္းမ်ားတြင္မူထုတ္လုပ္သူကထိုကိစၥကိုအေရးတယူစဥ္းစားေလ့မရွိပါ။ Backup tool အသင့္ပါလာေသာပစၥည္းမ်ားတြင္device ကိုသံုးရန္ ပထမဆံုး အႀကိမ္ဖြင့္လိုက္သည္ႏွင့္ယင္းtool ကိုသံုးမည္လားဟုေမးျမန္းပါသည္။ သို႔ေသာ္ယင္းtool သည္Android စနစ္အတြက္အေကာင္းဆံုးbackup tool မ်ားထဲမွတစ္ခုမဟုတ္သည္မွာေသခ်ာသည္။Play store ထဲမွာအခမဲ့ေပးေသာ backup tool မ်ားထက္ပင္ယင္းbuiltin tool ကစြမ္းေဆာင္ရည္ညံ့ပါေသး သည္။
သို႔ေသာ္Builtin tool ကအဆင္သင့္လက္လွမ္းမီသည္။အင္တာနက္ ရွိစရာ မလို။Play Store သို႔၀င္ခြင့္ရရန္မလို။အသံုးျပဳရသည္မွာလည္းလြယ္ကူေလ့ရွိပါ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္မိမိ၏အေရးႀကီးdataမ်ားအားbackup လုပ္ၿပီးသိမ္းဆည္း မည္ဟုဆိုလွ်င္ပထမဆံုးသံုးသင့္ေသာtool ျဖစ္ပါသည္။အထူးသျဖင့္Wi-Fi Password မ်ား၊appသံုးpassword မ်ားကိုအလြယ္တကူသိမ္းႏိုင္ပါမည္။ အကယ္၍device စသံုးစဥ္တြင္backup လုပ္မည္လားဟုေမးသည္ကို အမွတ္ တမဲ့ေက်ာ္သြားခဲ့လွ်င္သို႔မဟုတ္enable မလုပ္ဟုေရြးမိခဲ့လွ်င္ယင္းtool ကို ျပန္ရွာရပါေတာ့မည္။Setting > Apps (Manage apps) မွထပ္ဆင့္၀င္ၿပီး စမတ္ဖုန္းသို႔မဟုတ္တက္ဘလက္ထုတ္လုပ္သူ၏အမည္ပါ၀င္လာေသာapp ကိုရွာရပါေတာ့မည္။ဥပမာျပရလွ်င္HTC ၏ဖုန္းမ်ား၌HTC backup ဟုေခၚ ေသာUtility ထည့္သြင္းေပးထားျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။Samsung တြင္ကားထိုစနစ္ ကိုKiesဟုေတြ႕ရပါမည္။Motorola device မ်ား (ဥပမာ-Moto G) တြင္ယင္း၏ setting ထဲ၌Google backup tool ကိုbuiltingထည့္ေပးထားပါသည္။Setting > Backup & reset အတိုင္း၀င္ၿပီးBackup my data ကိုႏွိပ္ၿပီးအင္တာနက္ ခ်ိတ္ေပးလိုက္လွ်င္ယင္း၀န္ေဆာင္မႈသည္Google account ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ပါမည္။iPhone ႏွင့္iPadမ်ားတြင္မူApple ၏builtin backup service ပါပါသည္။ယင္းသည္iCloudႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။iOS device ၏Setting မွတစ္ဆင့္iCloudသို႔၀င္ကာaccount Setup လုပ္ရပါမည္။ထိုသို႔ ၀င္ရာတြင္Apple ID အသံုးျပဳရန္လိုပါသည္။ယင္းေနာက္backup လုပ္မည့္ dataအမ်ဳိးအစား (ဓာတ္ပံုmessage ၊contacts စသည္) ကိုေရြးေပးရပါမည္။
iCloudတြင္အခမဲ့သိုေလွာင္ခြင့္5GB ရရွိပါမည္။ဓာတ္ပံုေထာင္ခ်ီ၍မရွိလွ်င္ ဗီဒီယိုရာခ်ီ၍မသိမ္းလွ်င္ထိုပမာဏမွာေကာင္းစြာလံုေလာက္ပါသည္။ေနရာ မေလာက္လွ်င္20 GB ေနရာအတြက္တစ္လလွ်င္ (၀.၅) ေဒၚလာေပးၿပီး အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။စမတ္ဖုန္းႏွင့္တက္ဘလက္မ်ားမွေန၍အဓိကထားၿပီး သိမ္းဆည္းၾကသည္မွာVoice message ႏွင့္text message မ်ားအျပင္call log မ်ားလည္းပါ၀င္ပါသည္။အမႈအခင္းကိစၥမ်ားကိုေျဖရွင္းသည့္အခါယင္းdataမ်ားကအေထာက္အကူေပးႏိုင္ ၍ ျဖစ္ပါသည္။ယင္းdataမ်ားကိုအေကာင္းဆံုး သိမ္းဆည္းႏိုင္မည့္tool မွာMobile backup & Restore ျဖစ္ပါသည္။Avast antivirus ကုမၸဏီမွထုတ္လုပ္ေပးထားေသာအခမဲ့tool ျဖစ္ၿပီး (www.snipca.com/16070) မွdownload ဆြဲခ်အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ယင္း appကိုပထမဆံုးinstall လုပ္ၿပီးအသံုးျပဳမည္ဆိုသည့္အခါအခမဲ့Avast account လုပ္ၿပီးregisterလုပ္ရန္လိုပါသည္။register လုပ္ၿပီးသြားသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ယင္းtool ကမိမိ၏contacts call logs ႏွင့္text message မ်ားကိုအလို အေလ်ာက္ စတင္back up လုပ္ပါမည္။back up လုပ္ေသာdataမ်ားကို encrypt လုပ္ၿပီးသိမ္းဆည္းသည့္အတြက္ဟက္ကာမ်ားသာမကAvast ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ပင္ၾကားျဖတ္ဖတ္႐ႈရန္မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ဓာတ္ပံုႏွင့္ဗီဒီယိုမ်ား ကိုbackup လုပ္မည္ဟုဆိုလွ်င္Google ၌အလိုအေလ်ာက္သိမ္းဆည္းေရး ကိုအားကိုးႏိုင္သည္။သို႔ေသာ္dataပမာဏမမ်ားမွျဖစ္ပါမည္။ညသံုးdata package မ်ားကေစ်းသက္သာေသာ္လည္းအလြန္ေႏွးေကြးသျဖင့္ data ပမာဏအမ်ားအျပားupload တင္ရန္မလြယ္ပါ။ေငြေၾကးအရလည္းခံႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။Dataပမာဏအသင့္အတင့္ဟုဆိုလွ်င္Android ႏွင့္iOSအတြက္ ထုတ္လုပ္ေပးထားေသာGoogle + App ကိုသံုးႏိုင္သည္။
ယင္းထဲတြင္Auto-backup စြမ္းေဆာင္ခ်က္ပါသည္။စမတ္ဖုန္းႏွင့္ တက္ဘလက္ မွ ႐ိုက္သမွ်ဓာတ္ပံုႏွင့္ဗီဒီယိုမ်ားကိုအြန္လိုင္းတြင္ အလို အေလ်ာက္သိမ္းဆည္းေပးပါမည္။Chatting app မ်ားမွတစ္ဆင့္၀င္လာေသာ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ဗီဒီယိုမ်ားကိုလည္းသိမ္းဆည္းေပးသည္။Google account / Gmail account ရွိရန္လိုသည္။Google account ရွိလွ်င္အခမဲ့ သိုေလွာင္ခြင့္ 15GB ရမည္ျဖစ္ၿပီးေနရာလြတ္ထပ္မံ အလိုရွိလွ်င္100GB ကိုတစ္လလွ်င္ (၂) ေဒၚလာႏႈန္းျဖင့္အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။Google ၏Auto backup ကိုအသံုးျပဳမည္ ဆိုလွ်င္Google + app ကိုဖြင့္ၿပီးSetting ထဲ၀င္ရပါမည္။ၿပီးလွ်င္Auto backup တြင္တစ္ခ်က္ေခါက္ပါမည္။ယင္းထဲတြင္ရွိေသာဆလိုက္တံုးေရႊ႕ၿပီးOnထားရပါမည္။Dataမ်ားကိုအြန္လိုင္းတြင္ သိမ္းဆည္းသိုေလွာင္ရန္Wi-Fi only ကိုသာ ခြင့္ျပဳပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္မိုဘိုင္းအင္တာနက္သံုးသလိုေငြကုန္မမ်ားပါ။Wi-Fi အင္တာနက္မတြင္က်ယ္ေသးသည့္ ျမန္မာျပည္တြင္ဤစနစ္သည္ ေနာင္လာ မည့္ႏွစ္မ်ား၌သာအသံုး၀င္ပါလိမ့္မည္။မိမိbackup လုပ္ထားေသာ ဓာတ္ပံု မ်ားႏွင့္ဗီဒီယိုမ်ားကို ျပန္ရွာလိုလွ်င္(https://plus.google.com)သို႔၀င္ ရပါမည္။မိမိ၏Google account ျဖင့္၀င္ရမည္ျဖစ္ၿပီးအေပၚဘက္၀ဲဘက္တြင္ ရွိေသာdropdown menu ထဲမွphotos ကိုေရြးၿပီးမိမိသိမ္းဆည္းထားသည္ တို႔ကိုၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။

ဧဧသက္(ျဖိဳးဓနဒစ္ဂ်စ္တယ္ဓာတ္ပံု)
Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal

No comments:

Post a Comment