Tuesday, July 19, 2016

♪ “4G ေခတ္ ေရာက္ေတာ့မွာလား” ♫


ၿပီးခဲ့သည့္ရက္အနည္းငယ္အတြင္း ေနာ္ေ၀မိုဘုိင္းဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီ တယ္လီေနာက ျမန္မာျပည္တြင္4G၀န္ေဆာင္မႈကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ စတင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာလုိက္သည္။ယင္းသည္လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ အနည္းငယ္ ခန္႔ကအေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသတြင္ဆက္သြယ္ေရး စနစ္ အဆုိးရြားဆံုးႏုိင္ငံျဖစ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေနာက္ဆံုးေပၚ4G ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာျဖင့္ထပ္မံထိေတြ႕ခြင့္ေပးလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ တယ္လီေနာမတုိင္မီကအူရီဒူးျမန္မာကလည္း4G Plus ဟုအမည္ေပးထား သည့္ 4G ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ႏွင့္မိုဘုိင္းဖုန္းအသံုးျပဳသူမ်ားကိုစတင္ မိတ္ဆက္ ထားၿပီးျဖစ္သည္။တယ္လီေနာသည္အသံုးျပဳသူမ်ားအား4G စနစ္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္USIM ဟု ေခၚတြင္သည့္ဆင္းကတ္မ်ားကိုႀကိဳတင္ လဲလွယ္ ခြင့္ျပဳထားၿပီးယခု4G စနစ္စတင္ခ်ိန္တြင္အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေစရန္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုေလသည္။3G မိုဘုိင္းဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ကိုအေစာဆံုး မိတ္ဆက္ခဲ့ဖူး သည့္အူရီဒူးကမူၿပီးခဲ့သည့္ဇြန္လကတည္းက4G ကိုအေစာဆံုးအျဖစ္မိတ္ဆက္ ခဲ့သည့္အျပင္စတင္မိတ္ဆက္စဥ္ကတည္းကရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားရွိ ေနရာတခ်ိဳ႕တြင္အသံုးျပဳခြင့္ ေပးခဲ့သည္။ လက္ရွိ တြင္မႏၲေလးတုိင္းရွိၿမိဳ႕မ်ား၏၁၀၀%၊ ေနျပည္ေတာ္ရွိၿမိဳ႕မ်ား၏၁၀၀% ၊ ရန္ကုန္တုိင္းရွိၿမိဳ႕မ်ား၏၉၁% တို႔အထိ4G ကြန္ရက္လႊမ္းၿခံဳႏုိင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္အသံုးျပဳခမ်ားပိုမိုေပးေခ်ရမည္မဟုတ္ဘဲပိုမိုလ်င္ျမန္ သည့္အင္တာနက္အျမန္ႏႈန္းျဖင့္အသံုးျပဳႏိုင္မည္ဟုထိုစဥ္ကတည္းက ေၾကညာခဲ့သည္။
ဂ်ပန္ကုမၸဏီKDDI ႏွင့္ပူးေပါင္းထားသည့္MPT ကလည္း4G ကြန္ရက္ကို စတင္စမ္းသပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းေၾကညာခဲ့ၿပီးယခုႏွစ္မကုန္မီစတင္ဖြယ္ရွိေနသည္။ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ကမၻာအဆင့္ ေနာက္ဆံုးေပၚမိုဘိုင္း ဆက္သြယ္ေရး စနစ္တစ္ခုႏွင့္စတင္ထိေတြ႕ခြင့္ရရွိလာၿပီျဖစ္ၿပီးအရွိန္ရေန သည့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာဆုိင္ရာခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊားမႈမ်ားထဲမွ ေနာက္ထပ္ စြမ္းေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္လာၿပီ ျဖစ္သည္။4G ဆက္သြယ္ေရးစနစ္သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈျမင့္မားသည့္ႏုိင္ငံမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားအတြက္သာမကဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏုိင္ငံ မ်ားမွလူထုအတြက္ပါစိတ္ကူးယဥ္စရာအိမ္မက္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။အင္တာနက္အျမန္ႏႈန္း ျမင့္ မားၿပီးအဆင့္ျမင့္မားသည့္စမတ္ဖုန္းမ်ားျဖင့္ တြဲဖက္အသံုးျပဳရျခင္းသည္4G ကိုအထင္ႀကီးဖြယ္ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ တစ္ခုအေနျဖင့္ထင္ျမင္ေစသည္။4G သည္စင္ကာပူ၊ကိုရီးယားႏွင့္အေမရိက ကဲ့သို႔ႏုိင္ငံမ်ားတြင္လူလတ္တန္းစားမ်ားႏွင့္လူငယ္မ်ားအတြက္ ေက်နပ္ဖြယ္ ႏွစ္သိမ့္မႈမ်ားကိုယူေဆာင္လာ သည့္၀န္ေဆာင္မႈ ျဖစ္ေစသည္။ထုိင္း၊ အိႏၵိယ၊ ဘရာဇီးတို႔ကဲ့သုိ႔ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားရွိ ျပည္သူမ်ားအတြက္မူ ေငြေၾကး သံုးစြဲႏုိင္မႈကို ျပသသည့္ဂုဏ္ပုဒ္တစ္ခုျဖစ္ေနျပန္သည္။ႏုိင္ငံတကာတြင္ အသံုးျပဳမႈတျဖည္းျဖည္းတြင္က်ယ္လာေနသည့္4G စနစ္ကိုအျပည့္အ၀ လႊမ္းၿခံဳသံုးစြဲႏုိင္သည့္ႏုိင္ငံလံုး၀မရွိေသးဘဲ၉၇% ကြန္ရက္လႊမ္းၿခံဳႏုိင္သည့္ ကုိရီးယားတစ္ႏုိင္ငံသာအနီးစပ္ဆံုး ျဖစ္ေလသည္။ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈျမင့္မားသည့္ တ႐ုတ္ျပည္ပင္လွ်င္တစ္ႏုိင္ငံလံုး၏၇၆% သာလႊမ္းၿခံဳႏိုင္ေသးသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကဲ့သို႔အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားစတင္တည္ေဆာက္ခါစႏုိင္ငံ အတြက္မူစိန္ေခၚမႈမ်ားျပားလွသည္။
ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားအရ4G စနစ္၏အင္တာနက္အျမန္ႏႈန္းမွာDownload speed 299.6 Mbps ႏွင့္Upload speed 75.4 Mbps အထိရွိသည္။ အင္တာနက္အျမန္ႏႈန္းကိုအေျချပဳထားသည့္ယေန႔လူမႈကြန္ရက္ႏွင့္ နည္းပညာေလာကမ်ားအတြက္အဆင္ေျပဖြယ္လွေပသည္။သို႔ေသာ္လည္း လက္ရွိျပည္တြင္းရွိအေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားျဖင့္ယင္းကဲ့သုိ႔အျမန္ႏႈန္းမ်ား ရရွိရန္မွာမူ ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ရွိေလသည္။ပထမတစ္ခ်က္မွာ ပို႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပည္တြင္းအတြက္4G သီးသန္႔Spectrum ကိုတရား၀င္ခ်ထားေပးျခင္းမရွိေသးဘဲလက္ရွိတြင္တင္ဒါေခၚယူထားဆဲသာ ျဖစ္ေနေသးသည္။ယင္းေၾကာင့္ လက္ရွိတြင္4G စနစ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား စတင္ ေပးအပ္ေနသည့္ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီမ်ားမွာ4G အတြက္သီးသန္႔ ခ်ထားေပး သည့္Spectrum ေပၚတြင္အသံုးျပဳေနၾကျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေစ်းကြက္ ေတာင္းဆို မႈအရ ေစာလ်င္စြာခ်ထားေပးႏိုင္ရန္3G Spectrum ေပၚတြင္ယာယီ အသံုးျပဳေနၾကျခင္းသာျဖစ္သည္။ယင္းေၾကာင့္အဆုိပါ ေအာ္ပေရတာမ်ား သည္4G Spectrum တင္ဒါေခၚယူရာတြင္၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေနၾကၿပီး လုိင္စင္ရရွိျခင္းမရွိပါကမည္သို႔မည္ပံုဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္ကိုကြဲျပားစြာသိရွိရျခင္းမရွိေသးေပ။ 
 ျမန္မာျပည္တြင္လြန္ခဲ့သည့္အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲကာလကအသံုးျပဳရန္4G ကြန္ရက္တည္ေဆာက္ထားၿပီး ယင္းမွာ1800 MHz Spectrum ကိုအသံုးျပဳ၍တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ကာ လက္ရွိတြင္4G အသံုးျပဳရန္၀န္ႀကီးဌာနမွတင္ဒါ ေခၚယူထားသည္မွာ800 MHz ႏွင့္2600 MHz တို႔ ျဖစ္သည္။
ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ားသည္Spectrum ႏွင့္ပတ္သက္၍900MHz ႏွင့္2100 MHz တို႔ကိုအသံုးျပဳခြင့္ရရွိထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆိုင္ မႈအရဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ားသည္4G ကြန္ရက္ကိုအလ်င္အျမန္ တည္ေဆာက္ေနၾကျခင္းျဖစ္ၿပီးအစိုးရဆီမွရရွိထားေသာSpectrum မ်ား အနက္မွ2100 MHz တြင္4G အသံုးျပဳေန ျခင္းျဖစ္သည္။ထို႔အျပင္ 3G ကြန္ရက္ေပၚတြင္4G ကိုမွ်ေ၀သံုးစြဲေနရျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 3Gအသံုးျပဳသူ မ်ား အေနျဖင့္လုိင္းက်ပ္မႈမ်ား၊လုိင္းမတည္ၿငိမ္မႈမ်ား၊အင္တာနက္အျမန္ႏႈန္း ေႏွးေကြးမႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္သကဲ့သို႔4G ၀န္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ လည္း4G စနစ္ကိုအျပည့္အ၀အသံုးျပဳခြင့္ရရွိႏုိင္ဦးမည္မဟုတ္ေပ။သို႔ေသာ္ လည္း ယင္းျပႆနာမွာတင္ဒါေအာင္ျမင္သူမ်ားကို ေၾကညာၿပီးပါက ေျပလည္သြားဖြယ္ရွိေလသည္။အေၾကာင္းမွာ လက္ရွိ ေအာ္ပေရတာမ်ား ကိုလည္းတင္ဒါ ေအာင္ျမင္ျခင္းမရွိလွ်င္ပင္4G Spectrum ခြဲေ၀ေပးမည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။လက္ရွိတြင္ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားသည္ ျပည္တြင္းတြင္3Gဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ကိုအေျခခိုင္ ေအာင္တည္ေဆာက္ေနၿပီးမၾကာမီ ထပ္မံအဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ ျပင္ဆင္ ေနၾကၿပီ ျဖစ္သည့္အျပင္4G Spectrum အသံုးျပဳခြင့္ရရွိသူမ်ားလည္း ေၾကညာေတာ့ မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္မိုဘုိင္းဖုန္းအသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္4G စနစ္ကို အျပည့္အ၀အသံုးျပဳခြင့္ရရွိလာရန္မေ၀းလွေတာ့ေခ်။
ယခုကဲ့သုိ႔အရာအားလံုအဆင္သင့္မျဖစ္ေသးေသာ္လည္း ေစ်းကြက္အတြင္း4G ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားစတင္လာျခင္းမွာစားသံုးသူမ်ားကိုၾကိဳတင္ဆြဲေဆာင္ရန္ ျပင္ဆင္ထားၾကျခင္းျဖစ္ႏုိင္ၿပီး4G သည္ ေရရွည္တြင္အဓိကက်လာမည့္ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ယင္းအတြက္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ေလသည္။ယခုအခါတြင္ အင္တာနက္အသံုးျပဳခ ေစ်းႏႈန္းပိုမို သက္သာ လာျခင္း၊အင္တာနက္အေျချပဳမိုဘုိင္း၀န္ေဆာင္မႈPackage မ်ား ေရာင္းခ် လာၾကျခင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းတြင္4G စနစ္ကိုစတင္လိုက္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္းအင္တာနက္အသံုးျပဳမႈပမာဏပိုမိုျမင့္တက္ လာဖြယ္ရွိေနသည္။လက္ရွိတြင္အူရီဒူးမွာ ေအာ္ပေရတာအားလံုးတြင္ အသံုးျပဳသူ၆.၉သန္းသာရွိေသးၿပီး၊MPT ကအသံုးျပဳသူ၁၉သန္းႏွင့္ တယ္လီေနာ က၁၆သန္းအသီးသီးရွိေနၾကၿပီျဖစ္သည္။၂၀၁၆ပထမ၃လပတ္ အတြင္းMobile subscriptions တိုးတက္မႈႏႈန္းအျမန္ဆံုးႏိုင္ငံစာရင္းတြင္ ျမန္မာျပည္သည္အိႏၵိယႏွင့္အင္ဒိုနီးရွားတို႔၏ေနာက္တတိယေနရာ တြင္ ရပ္တည္ေနသည္ဟုEricsson ၏Mobility Report 2016 ကဆိုေလသည္။ လက္ရွိႏႈန္းအတိုင္းဆက္သြားပါကလာမည့္၂၀၂၁သို႔ေရာက္ရွိလွ်င္Mobile Penetration မွာလူဦးေရ၏၁၅၀% အထိတိုးတက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎အစီရင္ခံစာကဆိုေလသည္။ထို႔အျပင္Smartphone penetration မွာ လည္းယင္းအခ်ိန္သို႔ ေရာက္ရွိပါက၈၀% ခန္႔အထိအထိေရာက္လာမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းသိရသည္။လက္ရွိဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ားသည္ ယင္းကာလအတြက္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေနၾကဟန္တူေလသည္။
ျပည္တြင္းမိုဘုိင္းဖုန္းအသံုးျပဳသူမ်ားဘက္မွလည္းစမတ္ဖုန္းအသံုးျပဳမႈ ျမင့္တက္လာေနေသာ္လည္း တန္ဖိုးျမင့္မားလွသည့္4Gစနစ္သံုးစမတ္ဖုန္းမ်ားအသံုးျပဳမႈနည္းပါးေနေသးေသာေၾကာင့္လက္ရွိတြင္4G စနစ္တြင္က်ယ္လာရန္အတန္ငယ္ေတာ့အရွိန္ယူရဦးဖြယ္ရွိေနသည္။သို႔ေသာ္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး ေလာက ၏ထံုးစံအတုိင္းအရာအားလံုးတျခားႏုိင္ငံမ်ားထက္ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာ ေရြ႕လ်ားေနမည္ကေတာ့ ေသခ်ာေလသည္။

 ေမာင္မိုးဇြန္
Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal

No comments:

Post a Comment