Monday, May 9, 2016

♪ “အြန္လုိင္းေပၚမွTools မ်ားျဖင့္မည္သည့္ဖုိင္အမ်ဳိးအစားကုိမဆုိConvert လုပ္ျခင္း” ♫


ဖိုင္ေတြကိုေျပာင္းဖို႕မိမိတို႕ရဲ႕ကြန္ပ်ဴတာမွာ
ေဆာ့၀ဲမ်ားအဆင္သင့္ရွိမေန ပါက အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္convert
လုပ္ႏိုင္ေစမယ့္နည္းလမ္းမ်ားကိုစုစည္း
ေဖာ္ျပေပးပါမယ္။ဓာတ္ပံုမ်ား၊ebooksမ်ားနဲ႔အျခားေသာဖိုင္မ်ားစြာကို formats
အသစ္မ်ားသို႔အြန္လိုင္းကေနအခမဲ့ဘယ္လိုမ်ိဳးေျပာင္းလဲႏိုင္မလဲ
ဆိုတာကိုေပါ့။ေဆာ့၀ဲမ်ားစြာကိုရွာေဖြေတြ႕ရွိႏိုင္ေသာwebsites မ်ားသို႔
သြားေရာက္ၿပီးၾကည့္႐ႈတဲ့အခါသင့္ရဲ႕JPEGs ဖိုင္မ်ားကိုPDF
သို႔ေျပာင္းလဲဖို႔၊ HTMLs ဖိုင္မ်ားကိုEPUBs
ဖိုင္မ်ားသို႕ေျပာင္းလဲဖို႔နဲ႔သင္scan ဖတ္ထားေသာ
စာရြက္စာတမ္းမ်ားကိုအခ်ိဳ႕ေသာဒစ္ဂ်စ္တယ္ပံုစံမ်ားသို႔ေျပာင္းလဲႏိုင္မယ့္
file-conversion tools မ်ားကိုေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။သို႔ေသာ္လည္းဒီtools
ေတြကေစ်းႏႈန္းမ်ားနဲ႔ျဖစ္ၿပီးတစ္ခါတစ္ရံပ႐ိုဂရမ္မ်ား အတြက္ အခေၾကးေငြ
ေပးအပ္ရမွာျဖစ္သလိုတစ္ခါတစ္ရံမွာေတာ့freeware မ်ားကသင့္ရဲ႕ပီစီ
အတြင္းသို႔၀င္ေရာက္ကာမလုိလားအပ္ေသာadware မ်ားကိုျမင္ေတြ႕ရႏိုင္
မွာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီအတြက္စိတ္အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ပါနဲ႔။ဖိုင္မ်ားေျပာင္းလဲျခင္းက
ေဆာ့၀ဲေတြနဲ႔လုပ္ေဆာင္ဖို႔မလို အပ္ေတာ့ တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ျဖစ္လာပါ
တယ္။ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့အေကာင္းဆံုးေသာအခမဲ့tools ေတြအားလံုးက
အြန္လိုင္းမွာရွိေနၿပီျဖစ္လို႔ပါပဲ။ပ႐ိုဂရမ္ေတြကိုinstall
ဖို႔မလိုအပ္သလိုadware
ေတြကိုကာကြယ္တားဆီးဖို႔လည္းလိုအပ္မွာမဟုတ္ပါဘူး။အကယ္၍သင္က browser
extension ျဖစ္တဲ့AdBlock(https://getadblock.com)
ကို အသံုးျပဳ ရင္ေတာ့မည္သည့္ေၾကာ္ျငာေတြကိုမွေတြ႕ျမင္ရမွာမဟုတ္ဘူး
ဆိုတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ဒီေနရာမွာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္
တို႔အေနျဖင့္အသံုးတည့္ေသာအြန္လုိင္းမွာconversions လုပ္ႏိုင္မယ့္
အေကာင္းဆံုးေသာtools ေတြကိုေဖာ္ျပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။
<ဓာတ္ပံုမ်ားကိုemail ပို႔ဖို႔အတြက္PDF သို႔ေျပာင္းလဲျခင္း>
JPEG ကဓာတ္ပံုမ်ားကိုသင့္ရဲ႕သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ႔မိသားစုမ်ားသို႔email
ပို႕ႏိုင္ မယ့္ကာလအတန္ၾကာအသံုးျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။သုိ႕ေသာ္လည္းအဲဒီအစားPDF
ဖိုင္အမ်ိဳးအစားနဲ႔ေျပာင္းလဲေပးပို႔သင့္ပါတယ္။PDF ဖိုင္ေတြကအရည္အေသြး
တူညီေသာအလားတူJPEGs ဖိုင္ေတြထက္ဆယ္ဆေသးငယ္ပါတယ္။ သင့္ အေနျဖင့္PDF
ဖိုင္မ်ားကိုပံုရဲ႕အရည္ေသြးကိုမထိခိုက္ေစဘဲအရြယ္အစား
ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္၊တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။တူညီေသာ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုရဲ႕500KB
အရြယ္အစားရွိေသာJPEG ပံုနဲ႔50KB အရြယ္အစားရွိေသာPDF တို႕ကိုzoom
ခ်ဲ႕ၾကည့္၊ခ်ံဳ႕ၾကည့္တဲ့အခါတူညီေသာပံုမ်ားအျဖစ္ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါ
တယ္။
ထို႔ျပင္ယခုရွိေနေသာbrowsers အမ်ားစုဟာယခုအခါမွာPDF readers
မ်ားbuilt-in အျဖစ္ပါ၀င္လာေနတဲ့အတြက္သင္email နဲ႔ပို႔လႊတ္လုိက္ေသာ
ဓာတ္ပံုမ်ားကိုလက္ခံရရွိသူမ်ားကသူတို႕ရဲ႕browser window မွာမည္သည့္
ေဆာ့၀ဲမွမလိုအပ္ဘဲဖြင့္ၾကည့္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။အခမဲ့အြန္လိုင္း tool
ျဖစ္ေသာ Zamzar(www.zamzar.com)
ကမည္သည့္format နဲ႔မဆိုရွိေန ေသာသင့္ရဲ႕ဓာတ္ပံုမ်ားကိုPDF သို႔
(အျခားေသာformat မ်ားစြာအပါအ၀င္)
ေျပာင္းလဲႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ကကလစ္အနည္းငယ္ႏွိပ္႐ံုပဲ

လိုအပ္မွာျဖစ္ေပမယ့္ ေဆာ့၀ဲေတြကိုdownload ခ်ေနတာထက္စာလွ်င္
ပိုမိုျမန္ဆန္မွာျဖစ္ပါတယ္။Page
ေပၚသို႔ဖိုင္တစ္ခုသို႔မဟုတ္ထို႔ထက္ပိုမိုစြာ drag ဆြဲတင္ပါ(100MB
အထိ)။‘Convert files to:’ dropdown menuထဲက 'pdf'
ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။သင့္ရဲ႕email လိပ္စာကို႐ိုက္ထည့္ျပီးConvert ကိုႏွိပ္ပါ။
စကၠန္႔အနည္းငယ္ၾကာျပီးေနာက္ေပၚလာမယ့္email ရဲ႕link ကိုႏွိပ္ပါ။
(Alternatively click on the following link’ ေအာက္ကိုႏွိပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္ -
sign up လုပ္ဖို႔မလိုအပ္ပါဘူး)။ထုိ႔ေနာက္အစိမ္းေရာင္Download ခလုတ္ကို
ႏွိပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ယခုအခါpage ေပၚကခလုတ္ကပြင့္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။
သင့္ရဲ႕browser ထဲကAdBlockကိုenable လုပ္ထားရမွာျဖစ္ၿပီးသို႕မွသာလွ်င္
အတုအေယာင္Download ခလုတ္မ်ားကိုျမင္ေတြ႕ရမွာမဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီ
ေနာက္မွာေတာ့ဖိုင္ကို၂၄နာရီအတြင္းdownload ခ်ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သို႔မဟုတ္ပါက
၂၄နာရီေနာက္ပိုင္းမွာZamzarရဲ႕ဆာဗာကေနဖ်က္ပစ္လိုက္ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အကယ္၍သင္ကPDF ဖိုင္ကိုခ်ံဳ႕ဖုိ႕လိုအပ္တယ္ဆိုလွ်င္ယင္းကို SmallPDF.com (www.snipca.com/13860)
ရဲ႕Compress PDF page သို႔drag ဆြဲတင္လိုက္တဲ့အခါemail
ပို႔ဖို႔အေကာင္းဆံုးစံႏႈန္းျဖစ္တဲ့144dpi
ဖိုင္တစ္ခုအျဖစ္အလိုအေလ်ာက္convert လုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
<ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္စာရြက္စာတမ္းမ်ားကိုmulti-page PDF တစ္ခုသို႔ ေျပာင္းလဲျခင္း>
Zamzarကအလြန္တရာအမ်ိဳးအစားစံုလင္လွစြာေသာformat မ်ားကို
ေထာက္ပံ့ေပးၿပီးfomatsေပါင္း၁၂၀၀ေက်ာ္အထိconvert လုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါ တယ္။
(ကြၽန္ေတာ္တို႔ဒီေလာက္မ်ားျပားတဲ့formats ေတြရွိမယ္လုိ႔ မသိရွိခဲ့
ပါဘူး)။သို႔ေသာ္လည္းအဲဒီမွာမလုပ္ႏိုင္တာေတြလည္းရွိေနေသးပါတယ္။
ဥပမာအားျဖင့္ multi-page PDF တစ္ခုဖန္တီးတာလိုမ်ိဳးေပါ့။အဲဒီအတြက္
သင့္အေနျဖင့္free siteတစ္ခုျဖစ္တဲ့ CloudConvert (http://cloudconvert.org) လိုအပ္မွာျဖစ္ၿပီးအဆိုပါsite မွာရွိတဲ့‘merge to pdf’ feature (www.snipca.com/13850)ကဓာတ္ပံုမ်ားစြာ၊documents
မ်ားစြာသာမကebooksမ်ားစြာကိုေတာင္မွပင္သင့္သူငယ္ခ်င္းမ်ားကိုemail
ပို႔လႊတ္ဖုိ႔multi-page PDF တစ္ခုအျဖစ္ေျပာင္းလဲႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ သင့္အ
ေနျဖင့္email ပို႔လႊတ္တဲ့အခါထည့္သြင္းႏိုင္မယ့္download link ကိုေရြးခ်ယ္
ႏိုင္မွာျဖစ္သလိုဖိုင္အားသင့္ရဲ႕Dropboxသို႔မဟုတ္Google Drive account
သို႔အလိုအေလ်ာက္save ႏိုင္ေစရန္လည္းေရြးခ်ယ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

CloudConvertကZamzarလုိမ်ိဳးပဲသင့္အားရာေပါင္းမ်ားစြာေသာformats
မ်ားအၾကားေျပာင္းလဲႏိုင္ေစမွာျဖစ္ၿပီးအဲဒီမွာvideo ႏွင့္audio formats
မ်ား၊ZIP နဲ႕RAR archive ဖိုင္မ်ား၊documents မ်ားနဲ႔spreadsheets စာရင္း
ဇယားမ်ားလည္းပါ၀င္မွာျဖစ္ပါတယ္။ဒီ၀န္ေဆာင္မႈကတစ္ရက္အတြင္း
‘conversion
minutes’၂၅မိနစ္အထိအခမဲ့ရရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာ
သင့္ရဲ႕ဖိုင္မ်ားအားupload တင္တဲ့အခ်ိန္နဲ႔သင္ေရြးခ်ယ္တဲ့conversion
options မ်ားရွာေဖြခ်ိန္မ်ားမပါ၀င္ပါဘူး။ဒါေၾကာင့္အခ်ိန္ပမာဏက မ်ားျပား
လွပါတယ္။သင့္အေနျဖင့္ႀကီးမားမ်ားျပားေသာဖိုင္မ်ားကိုconvert လုပ္ခ်င္
တယ္ဆိုလွ်င္upgrade လုပ္ရမယ့္က်သင့္ေငြကတစ္လကိုသင့္တင့္
ေလ်ာက္ပတ္ေသာပမာဏျဖစ္တဲ့€9(£7)သာက်သင့္မွာျဖစ္ပါ တယ္။
<PDFs ႏွင့္ဓာတ္ပံုမ်ားကိုtext သို႔မဟုတ္Word files မ်ားအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲျခင္း>
ဓာတ္ပံုမ်ားနဲ႔documents မ်ားကိုမွ်ေ၀တဲ့အခါPDF နဲ႔ကအဆင္အေျပဆံုး ျဖစ္ပါ
တယ္။ဒါေပမယ့္အဲဒါကအျပန္အလွန္အားျဖင့္တိက်စြာလုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ျခင္း
မရွိပါဘူး။အကယ္၍သင္ကPDF ထဲမွာ ‘locked’ျဖစ္ေနတဲ့ စာသား မ်ား
ကိုေကာ္ပီကူးယူဖုိ႔သို႔မဟုတ္ဓာတ္ပံုမ်ားကိုတည္းျဖတ္ ျပင္ဆင္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့
အခါအဲဒါေတြကိုေျဖခ် (extract) လုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။အခမဲ့ website
ျဖစ္တဲ့ExtractPDF (www. extractpdf.com)
ကအ႐ိုးရွင္းဆံုးေသာ ေရြးခ်ယ္ၿပီးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မယ့္ေနရာပဲျဖစ္ပါတယ္။PDF
(10MB ပမာဏ အထိ) ကိုupload တင္ၿပီး ‘Send
file’ကိုႏွိပ္ကာဓာတ္ပံုမ်ား၊စာသားမ်ား၊fonts မ်ားနဲ႔metadata မ်ားextract
လုပ္တာကိုစကၠန္႔အနည္းငယ္ ေစာင့္ဆိုင္းၿပီး အျခားေသာtabs
မ်ားနဲ႔ဖြင့္ကာအဲဒီကေနသင့္အေနျဖင့္download ခ်ႏိုင္မွာ
ျဖစ္သလုိေကာ္ပီကူးယူႏိုင္မွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။
မည္သည့္web page
မွာမဆိုရွိေနေသာဒီအရာေတြကိုextract လုပ္ဖို႕ ExtractPDF မွာရွိတဲ့box
ထဲမွာURL ကို႐ုိက္ထည့္ၿပီး ‘Send file’ကိုႏွိပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။OnlineOCR(www.onlineocr.net)
မွာoptical character recognition(OCR) နည္းပညာကိုအသံုးျပဳျပီးJPEG
နဲ႔အျခားေသာimage formats မ်ားျဖစ္တဲ့PDF လိုမ်ိဳးformat
ေတြထဲမွာပါ၀င္တဲ့စာသားေတြကို ျမင္ေတြ႕ရႏိုင္ေစရန္Word(DOCX), Excel
သို႔မဟုတ္plain text မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ၿပီးသင့္အေနျဖင့္copy
ကူးႏိုင္၊တည္းျဖတ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါကscan
ဖတ္ထားေသာ႐ံုးလုပ္ငန္းစာမ်ားကိုတည္းျဖတ္ႏိုင္ေသာ templates
မ်ားသို႕ေျပာင္းလဲႏိုင္မယ့္အသံုးတည့္ေသာနည္းတစ္ခုျဖစ္ပါ
တယ္။အားနည္းခ်က္ကေတာ့Convert ကိုမႏွိပ္မီcaptchaစာသားေတြကို
႐ိုက္ထည့္ရမွာျဖစ္ေပမယ့္ထည့္သြင္းရမယ့္ကိန္းဂဏန္းေတြကိုလြယ္လင့္
တကူဖတ္႐ႈလို႔ရႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။စာသားမ်ားအျဖစ္သို႔ေျပာင္းလဲျခင္းက
အလြန္လ်င္ျမန္ၿပီးအံ့အားသင့္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္တိက်လွပါတယ္။
<Web pages မ်ားကိုebooksမ်ားအျဖစ္သို႔ေျပာင္းလဲျခင္း>
Browser extensions ေတြကအျခားေသာonline tools ေတြထက္စာလွ်င္
ပိုမိုျမန္ဆန္တယ္လို႔ဆိုခဲ့ပါတယ္။ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့၎တို႕ကသင့္ရဲ႕ browser
bar ထဲမွာရွိေနမွာျဖစ္ၿပီးweb content ေတြကိုကလစ္တစ္ခ်က္
ႏွိပ္႐ံုနဲ႔convert လုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္လို႔ပါပဲ။ကြၽန္ေတာ္တို႔အႏွစ္သက္ဆံုး
ကေတာ့Chrome နဲ႔Firefox အတြက္dotEPUBျဖစ္ပါတယ္။ (http://dotepub.com)မွာညာဘက္ကExtension
box သို႔scroll down ဆြဲခ်ၿပီးInstall ကိုႏွိပ္ပါ။အဲဒါကမည္သည့္web page
ကိုမဆိုသင့္ရဲ႕ပီစီ၊ တက္ဘလက္သို႔မဟုတ္Kindle devices မ်ားနဲ႔သက္ေသာင့္သက္သာ
ဖတ္႐ႈႏိုင္ေစမယ့္ebookတစ္အုပ္အျဖစ္သို႔ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
အြန္လိုင္းေပၚကေဆာင္းပါးမ်ားကိုရွာေဖြၿပီးအစိမ္းေရာင္အ၀ိုင္းေလးနဲ႔dotEPUBbookmarkletကိုႏွိပ္ကာ ဖိုင္အားေျပာင္းလဲၿပီးsave
ထားႏိုင္မွာျဖစ္ပါ တယ္။Default format ကေတာ့EPUB
ပဲျဖစ္ေပမယ့္သင့္အေနျဖင့္MOBI (Kindle)
သို႔လည္းေျပာင္းလဲႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီးယင္းအတြက္bookmarkletအား right-click
ႏွိပ္ကာOptions ကိုႏွိပ္ၿပီးMOBI ကိုႏွိပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
Ebooks
မ်ားအားMOBI, EPUB နဲ႔အျခားမ်ားစြာေသာformats မ်ားကို
ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္အတြက္CloudConvertကိုသံုးႏိုင္ပါတယ္။‘Select files’
ကိုႏွိပ္ၿပီးသင့္ရဲ႕ebookဖိုင္မ်ားကိုupload တင္ကာ‘select
format’ကိုႏွိပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ထို႔ေနာက္ebookကိုႏွိပ္ၿပီးသင့္ရဲ႕output
ကိုေရြးခ်ယ္ရမွာျဖစ္ပါ တယ္။
<မိမိမသိေသာformatအမ်ိဳးအစားမ်ားအတြက္>

အကယ္၍သင့္ရဲ႕ပီစီမွာဖိုင္တစ္ခုကိုေတြ႕တဲ့အခါအဲဒီဖိုင္ကိုဖြင့္ႏိုင္မယ့္ပ႐ို
ဂရမ္ေတြinstall
ထားျခင္းမရွိလွ်င္ဖြင့္လို႔ရႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။သင့္အေနျဖင့္
ယင္းတို႔ကိုမလုပ္ေဆာင္မီဘယ္လုိဖိုင္အမ်ိဳးအစားေတြျဖစ္တာလဲဆိုတာကို
ရွာေဖြႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ဖိုင္ရဲ႕extension ကို (ေနာက္ဆံုးအစက္ေနာက္က
အကၡရာသံုးခု) FileInfo(www.fileinfo.com)
မွာရွိတဲ့File Extension Search box
ထဲမွာ႐ိုက္ထည့္ၿပီးအဲဒါကဘာလဲ၊ဘာေတြလုပ္ေဆာင္သလဲ၊အဲဒါကို
ဖြင့္ဖို႔ဘယ္ပရိုဂရမ္ေတြသို႔မဟုတ္apps ေတြလုိအပ္သလိုဆိုတာကိုသိရွိႏိုင္မွာ
ျဖစ္ပါတယ္။ဖိုင္တစ္ခုကိုဖြင့္ဖို႔ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရသလားဆိုတာကိုဖြင့္ဖို႔အတြက္
အခမဲ့အြန္လိုင္းscanner တစ္ခုျဖစ္တဲ့VirusTotal(www.virustotal.com) နဲ႔လ်င္ျမန္စြာစစ္ေဆးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။


ၿငိမ္းခ်မ္း (BE-IT)

Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal

No comments:

Post a Comment