Thursday, May 12, 2016

“မုိဘုိင္းဖုန္းကုိလုံၿခဳံစြာအသုံးျပဳႏုိင္ေစရန္ ရန္ကုန္အပါအဝင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအႏွံ႔ Seminar မ်ား MPT မွျပဳလုပ္သြားမည္”ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း MPT မွမႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ မိုဘုိင္းဖုန္းပညာ ေဆြးေႏြးပြဲ မ်ား၏ေအာင္ျမင္မႈေၾကာင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအပါအဝင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အႏွံ႔တြင္ မုိဘုိင္းဖုန္း လုံၿခဳံေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ Seminar မ်ားျပဳလုပ္ သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ပါသည္။သုံးစဲြသူေပါင္း ၂၃,ဝဝဝ ကုိ ရည္ရြယ္ဦးတည္မည့္ အဆုိပါေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔မွ ဇူလုိင္ ၁၈ ရက္ေန႔ အတြင္း ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၆၇ ခုတြင္ ျပဳလုပ္သြားရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။အခမဲ့တက္ေရာက္ခြင့္ရမည့္ ဤပညာေပးေဆြးေႏြးပဲြမ်ားကုိ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ MPT အမွတ္တံဆိပ္ သီးသန္႔ အေရာင္းဆုိင္မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီးအထက္တန္းေက်ာင္း မ်ား၊ တကၠသုိလ္မ်ားႏွင့္ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံမ်ား မွပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္လုိေၾကာင္းတရားဝင္ဆက္သြယ္လာပါကလည္းထုိေနရာမ်ားတြင္ SPOT မုိ ဘုိင္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စီစဥ္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။
ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ေပးေစလုိသူမ်ားအေနျဖင့္ www.mpt. com.mm ဝက္ဆုိက္သို႔သြားေရာက္ကာ ေလွ်ာက္ လႊာေဖာင္ကုိ ေဒါင္းလုပ္ရယူရ မည္ျဖစ္ၿပီး ထုိေဖာင္ကုိျဖည့္သြင္း၍ အီးေမးလိပ္စာ customercare @mpt.com. mm သုိ႔ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ MPT ၏ Customer Care ဌာနမွေလွ်ာက္ထားသူထံသုိ႔ ပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ မည့္ ေန႔ရက္ႏွင့္ အခ်ိန္ေနရာအေသးစိတ္မ်ားကို အတည္ျပဳျပန္လည္ အေၾကာင္းၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ျမန္မာလူမ်ဳိးတုိ႔၏ ဘဝကုိ ျမႇင့္တင္ေပးမည္ဟူသည့္ MPT ၏ ခံယူခ်က္ႏွင့္အညီ MPT မွ စမတ္ဖုန္း မ်ား၏အသုံး ဝင္ပုံမ်ား၊ စမတ္ဖုန္းကုိလြဲမွားစြာအသုံးျပဳပါကျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ ေသာ ျပႆနာရပ္မ်ားႏွင့္ MPT ၏ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအားအေကာင္းဆုံး အသုံးျပဳပုံမ်ားကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးမည္ျဖစ္သည္။


ထုိ႔ျပင္မုိဘုိင္းေဒတာအသုံးျပဳမႈမ်ား ကုိမည္သို႔ထိန္းခ်ဳပ္ရမည္မရည္ရြယ္ဘဲ အသုံးျပဳမႈမရွိေစရန္ မည္သုိ႔ျပဳလုပ္ရမည္စသည့္အႀကံေပးခ်က္မ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။MPT-KSGM Joint Operation ၏ Chief Commercial Officer ျဖစ္သူ Mr.Koichi Kawase က ''စမတ္ဖုန္းေတြ ေရာင္းခ်ရမႈဟာ ျမင့္တက္လာၿပီး ဖုန္းနဲ႔အင္တာနက္အသုံးျပဳမႈဟာလည္း ပုိမုိမ်ားျပားလာတဲ့အတြက္ MPT အေနနဲ႔သုံးစဲြသူေတြကုိအင္တာနက္ လုံၿခဳံေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပုိမုိသိရွိနားလည္လာေစဖုိ႔လုိလားပါတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္လည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔သုံးစဲြသူေတြက တုိက္႐ိုက္ေတာင္းဆုိလာ တဲ့ ဒီမုိဘုိင္း အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲေတြကုိ ထပ္ၿပီးတုိးခ်ဲ႕စတင္လုိက္ဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့တာပါ။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲေတြကုိ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအႏွံ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္း အားျဖင့္ MPT အေနနဲ႔ ပုိမုိမ်ားျပားတဲ့ သုံးစဲြသူေတြနဲ႔ ထိေတြ႕ႏုိင္လာၿပီး ဖုန္းေတြဘယ္လုိအသုံးျပဳရမယ္။
အင္တာနက္လုံၿခဳံေရးေတြဘယ္လုိ ရွိတယ္ ဆုိတာေတြရွင္းျပရင္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေပးထားတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို ဘယ္လုိ အေကာင္းဆုံးသုံးမလဲဆုိတာပါ မွ်ေဝႏုိင္လာမွာျဖစ္ ပါတယ္''ဟုေျပာသည္။
ယခုႏွစ္အေစာပုိင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ MPT ၏ မိုဘုိင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ သုံးစြဲသူခုႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္အား အသိ ပညာမ်ားမွ်ေဝခဲ့ၾကသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ႏွင့္ မတ္လတြင္ MPT မွ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီး တုိ႔ရွိၿမိဳ႕နယ္ ၂၈ ခုတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း ၅၆ခုျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။
 ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ ေဒသခံေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠသုိလ္မ်ားႏွင့္စက္မႈဇုန္မ်ား တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ကာ MPT အဖြဲ႕သားမ်ားမွ အႀကံဥာဏ္မ်ားႏွင့္ နည္းစနစ္မ်ား ကုိေဝမွ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ယခုအခါတြင္ MPT မွ ပဲခူး၊ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ကရင္၊ မေကြး၊ ေနျပည္ေတာ္၊ မြန္၊ ရခုိင္၊ စစ္ကုိင္း၊ ရွမ္းျပည္ ေျမာက္ပုိင္း၊ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပုိင္း၊ ရွမ္းျပည္အေရွ႕ပုိင္း၊ တနသၤာရီႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးတုိ႔ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၆၇ ခုတြင္ မိုဘုိင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထား ပါသည္။ဧရာဝတီတုိင္းႏွင့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ seminar မ်ားအၿပီးတြင္ တက္ေရာက္သူမ်ား အားစစ္တမ္းရယူခဲ့ရာ 51%က အင္တာနက္လုံၿခဳံေရးအေၾကာင္း ပုိမုိစိတ္ဝင္စားေၾကာင္း ေျဖၾကားၾကပါ သည္။ ထုိ႔ျပင္ ''ယူထား''ဆုိသည့္ဖုန္းေငြႀကိဳတင္ေခ်းယူႏုိင္သည့္ အစီအစဥ္ ကုိလည္း ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္လာသူ မ်ား၏အႀကံျပဳခ်က္အရ မိတ္ဆက္ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ရန္ကုန္ရွိေနရာ ၆ ခုတြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး
အသက္ ၁၅ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ စိတ္ပါဝင္စားသူမည္သူမဆုိဆက္သြယ္ တက္ေရာက္ ႏုိင္ၿပီး MPT အေရာင္းဆုိင္ ၁ဝ၂ ဆုိင္၏အနီးအနားတြင္ ျပဳလုပ္ သြားရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။

 
ရဲလင္းလင္းသန္း

No comments:

Post a Comment